Gemeenschapslijst tegen lastenverzwaring voor inwoners van Hilvarenbeek Geen verhoging van de OZB

PERSBERICHT

 

Gemeenschapslijst tegen lastenverzwaring voor inwoners van Hilvarenbeek

Geen verhoging van de OZB

 

Op 23 juni  jl. werd in een plenaire zitting van de commissies ruimte en samenleving van de gemeente Hilvarenbeek de voorjaarsnota plus behandeld. Hierbij werd door het college heel duidelijk aangegeven dat er ook voor Hilvarenbeek financieel zwaar weer op komst is.

Daarnaast zullen ook de financiële gevolgen van de corona crisis ongetwijfeld een stempel drukken op de begroting van dit jaar en de komende jaren.

 

Voor de fractie- en commissieleden van de Gemeenschapslijst, die met hun achterban veel aandacht hadden besteed aan de voorbereiding van deze commissievergadering was dit geen verrassing. De Gemeenschapslijst had zich er dan ook terdege op voorbereid om samen met de andere fracties te kijken naar de noodzakelijke bezuinigingen en “aan de knoppen te draaien”. Het document was daarvoor bedoeld:

om keuzes te maken op welke posten bezuinigd zou kunnen en moeten worden.

 

De andere fracties voelden daar echter nog niets voor.  Een partij liet zelfs doorschemeren dat in plaats van te kiezen voor bezuinigen, voor deze fractie zelfs een forse verhoging van de OZB een bespreekbare optie is. Het gaat dan om een verhoging tot bijna 10% voor woningen en tot 36% voor bedrijfsgebouwen.

 

Ook werd voorgesteld een “volksraadpleging” te organiseren. Hiermee kunnen de inwoners van Hilvarenbeek aangeven op welke van de door het college voorgestelde onderdelen van de voorjaarsnota  in 2020 en 2021, maar ook in de daarop volgende jaren al dan niet bezuinigd zou kunnen worden.

 

De fractie van de Gemeenschapslijst wil ook graag de mening van de inwoners horen en dan met name hoe de inwoners denken over het al dan niet verhogen van de OZB. De Gemeenschapslijst vindt ook dat de Gemeenteraad de eindverantwoordelijkheid moet nemen waar het om het doorvoeren van bezuinigingen gaat. Als in meerderheid gekozen wordt voor een verhoging van de OZB dan zal dit zeker voor de Gemeenschapslijst het raadsbrede akkoord op scherp zetten. Daarin is, aldus de Gemeenschapslijst klip en klaar vastgelegd dat de OZB in deze raadsperiode niet verhoogd gaat worden. Daar gaat de Gemeenschapslijst zich zeker aan houden!!

 

De Gemeenschapslijst wil duidelijk krijgen hoe de inwoners van Hilvarenbeek over een eventuele verhoging van de OZB denken.  Daarom voert de Gemeenschapslijst een peiling uit op haar eigen facebookpagina en roept de inwoners van Hilvarenbeek op  om daar hun mening kenbaar te maken.

https://www.facebook.com/luisterengeraaktwordenhandelen

Naar aanleiding van berichten van betrokken mensen, dat zij niet op facebook zitten, maar wel hun stem willen laten horen, vindt u hieronder een link om bij een formulier te komen. U gaat met de cursor op de link staan. Dan houdt u Ctrl ingedrukt. U klikt met de muis en het formulier opent zich. De rest wijst zich vanzelf.

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAANVuJ-RUQUhNQ0JFSlg0Q01ZVFpXWEdWMEFaVzNMUS4u&sharetoken=1GS3aHhTOcfZgNGSIcrw

Gemeenschapslijst blij met ondersteuning horeca door gemeente Hilvarenbeek

De gemeente Hilvarenbeek heeft de horeca een aanbod gedaan dat met name de uitbreiding in de nabijheid van de bestaande terrassen mogelijk maakt. Hierdoor is een feitelijke (forse) uitbreiding alleen mogelijk voor de horeca die aan de Vrijthof zit en in de korte Gelderstraat. De rest van de horeca had al niet zo’n uitgebreid terras en kan dit mogelijk op de stoepen in de nabijheid uitbreiden (beperkt).

Als gemeente doen we hiermee in elk geval iets voor onze horeca ondernemers, reden waarom de Gemeenschapslijst dit initiatief sterk ondersteunt. Omdat de uitbreiding van de terrassen maximaal naar de capaciteit van voor de Coronacrisis mogelijk is, is de benadeling van de horeca verder weg van het Vrijthof beperkt. En de toeristische uitstraling van onze gemeente kan ermee weer op gang komen.

Nieuwsbrief Februari 2020

Nieuwsbrief februari 2020

 

 

Gemeenschapslijst tegen zonering buitengebied Hilvarenbeek

In de onlangs gehouden vergadering van de commissie Ruimte van de gemeente Hilvarenbeek heeft Leane van Weereld van de Gemeenschapslijst gepleit tegen het door het college voorgenomen plan tot zonering van het buitengebied van Hilvarenbeek zoals opgenomen in het raadsvoorstel Strategie Vitalisering Buitengebied. Met deze zonering werd het grondgebied van Hilvarenbeek opgedeeld naar functies welke specifiek aan dat gebied zouden worden toebedeeld, zoals onder anderen recreatie en agrarisch. Met name vanuit de agrarische sector bestaat de vrees dat daarmee bestaande rechten van bedrijven in bv de recreatiezones, naar de toekomst worden ingeperkt. Ook de raads- en commissieleden van de Gemeenschapslijst onderstrepen de door de vertegenwoordigers van ZLTO De Hilver geuite zorgen en pleiten dus voor het schrappen van de zonering uit het betreffende raadsvoorstel en te komen tot een totaal visie met een integrale aanpak van het buitengebied. Goede mogelijkheden voor stoppende agrariërs (VAB’s) moeten niet ten koste gaan van agrariërs die willen doorontwikkelen!

 

VAB locaties meer mogelijkheden bieden

In de vergadering van de commissie Ruimte van de gemeente Hilvarenbeek van 13 februari is in het kader van het ontwerp raadsvoorstel Strategie Vitalisering Buitengebied een stevige discussie gevoerd over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de VAB (Vrijkomende Agrarische Bedrijven) locaties in onze gemeente.
Zonder daarbij de belangen van de agrarische sector uit het oog te verliezen, meent de fractie van de Gemeenschapslijst dat in de vrijgekomen agrarische bedrijven meer mogelijk moet zijn dan alleen toeristische en recreatieve activiteiten. De raads- en commissieleden van de Gemeenschapslijst hebben gepleit om meer mogelijkheden open te houden voor het ontwikkelen van andersoortige kleinschalige bedrijven.

 

Gemeenschapslijst blijft tegen ontwikkeling zonneparken

In de commissievergadering Ruimte is afgelopen week de ontwerpverklaring van geen bedenking met betrekking tot het ontwikkelen van het zonnepark in Haghorst besproken. Al eerder heeft de Gemeenschapslijst nadrukkelijk het standpunt ingenomen tegen de ontwikkeling van grootschalige zonneparken te zijn. “Wij zijn van mening dat eerst zoveel mogelijk daken moeten worden vol gelegd met zonnepanelen “ aldus fractievoorzitter Cees van Hoof.” Hij voegt daar aan toe: “Goede landbouwgrond is en blijft van uitermate groot belang in onze voedselvoorziening.”
Daarnaast wordt maar de mening van de raads- en commissieleden van de Gemeenschapslijst te weinig gekeken naar de mogelijkheden van waterstof als energiedrager.
Verder is in het regionaal overleg van Gemeenteraden door Gemeenschapslijst fractielid Leane van Weereld andermaal aandacht gevraagd voor het opzetten van een “Energiehuis” waar onze inwoners zich kunnen laten informeren over de mogelijkheden om hun woning duurzaam te maken, en daarmee bij te dragen aan de verbetering van ons klimaat. De Gemeenschapslijst vindt dat juist op dat punt een breed draagvlak tot de beste resultaten kan leiden.

 

Han ten Broeke geeft lezing in Hilvarenbeek

Op dinsdag 24 maart as zal oud VVD 2e Kamerlid en voormalig Europarlementariër Drs. J.H. (Han )ten Broeke op uitnodiging van de Gemeenschapslijst een lezing verzorgen in Cultureelcentrum Elckerlyc in Hilvarenbeek. In zijn lezing zal Han ten Broeke zijn visie geven over de toekomst van Europa, en de mogelijkheden ook voor de Hilvarenbeekse ondernemers om binnen Europa zaken te doen. Daarnaast zal natuurlijk de Brexit en de gevolgen daarvan aan bod komen. Aansluitend aan deze lezing zal een forumdiscussie worden gehouden over de zaken welke in de lezing naar voren zijn gebracht.
Deze avond (aanvang 19.30 uur) is voor iedereen vrij toegankelijk. Wel vragen wij u om eerst even aan te melden via info@gemeenschapslijst.nl.

Achterbanvergadering

De eerstvolgende achterbanvergadering is op 27 februari a.s. om 19.30 uur bij Gust van Lieshout.

Tijdens deze vergadering worden de onderwerpen besproken van de komende raadsvergadering die op 5 maart gehouden wordt in het gemeentehuis.

 

Het bestuur

Gemeenschapslijst Hilvarenbeek.

 

 

 

 

Uitnodiging internationale vrouwendag

Het thema van Internationale Vrouwendag is Vrijheid. Die dag staan we stil bij de emancipatie van vrouwen in onze samenleving. Wat betekent vrijheid voor vrouwen? Zijn vrouwen vrij om te doen wat zij willen doen? En wat betekent vrijheid voor vrouwen die gevlucht zijn? Benieuwd naar de antwoorden? Kom kijken en luisteren op zondag 8 maart.

Geef je op via de site van CC Elckerlyc www.cultureelcentrumelckerlyc.nl

Nieuwsbrief december 2019

Beste leden van de Gemeenschapslijst

 

Nieuwe burgemeester

In het afgelopen jaar is er op politiek gebied weer heel veel gebeurd en als fractie van de Gemeenschapslijst hebben we hier aan een grote bijdrage gehad.  Natuurlijk heeft het vertrek van Ryan Palmen als burgemeester naar Horst aan de Maas en de zoektocht naar een nieuwe burgemeester steeds het politieke jaar beheerst. Onze fractievoorzitter Cees van Hoof heeft als voorzitter van de vertrouwenscommissie daarin een belangrijke rol gespeeld en zelfs twee maal een beoogde nieuwe burgemeester mogen/moeten presenteren.  We hopen dat op 5 februari a.s. Evert Weijs als onze nieuwe burgemeester kan worden geïnstalleerd. Wilt u daar op 5 februari bij zijn kijk dan eens op de website van de gemeente of meld u daarvoor aan via de website van Elckerlyck.

 

Vergaderstructuur

Ook is onlangs  na uitgebreid voorwerk door een commissie “vorm” onder voorzitterschap van Rian van der Schoot en waarvoor Leane van Weereld namens onze partij zitting had, besloten over te gaan tot een nieuwe vorm van vergaderen. Daarin zal steeds een onderwerp in een aantal fases worden behandeld, waardoor de behandeling overzichtelijker wordt en de burgerparticipatie (uw inbreng) ook meer gestructureerd kan worden ingepast in het besluitvormingsproces. Dit zal mogelijk voor de fractie wel betekenen dat zij vaker  “aan de bak” moeten, maar hopelijk zullen de vergaderingen van de Raad daardoor korter kunnen zijn en de besluitvorming nog helderder.

 

Hispohal

Welke bestemming het terrein van de oude Hispohal gaat krijgen is nog volop in discussie. De Gemeenschapslijst heeft hierover ook nadrukkelijk een standpunt over ingenomen. Wij hebben gepleit voor  het bouwen voor starters en senioren en een gezondheidscentrum en supermarkt.  Begin volgend jaar gaat het proces over de invulling verder en zal de besluitvorming in de eerste helft van 2020 plaats vinden.

Pas dan kan definitief worden gezegd hoe het er uit zal gaan zien. De omwonenden hebben nadrukkelijk mee kunnen praten in dit proces.

 

Bedrijventerrein

Hetzelfde is het geval bij de vaststelling van het bestemmingsplan met betrekking tot de nieuwe bedrijventerrein bij Slibbroek, Mierbeek en Ambrosiusweg. Ook dit proces is nog gaande en ook hierover zullen in het eerste kwartaal van 2020 belangrijke besluiten genomen moeten worden. Als Gemeenschapslijst hebben wij met name met de omwonenden van de Mierbeek, waar sprake is van uitbreiding van dit bedrijventerrein aan de noordzijde, overleg gehad en zullen hierover ook een afgewogen standpunt gaan innemen. Hoe en wat is nog niet helemaal duidelijk maar wij zullen dit proces kritisch blijven volgen.

 

Een volle agenda

Voor het komende jaar staan er ook weer verschillende belangrijke onderwerpen op het programma, naast de  reeds genoemde dossiers. Zo zal er een besluit genomen moeten worden over nieuwbouw/renovatie van de school in Haghorst, en in relatie daarmee ook mogelijke nieuwbouw/renovatie van de school in de Doelakkers. Het dossier wonen blijft de aandacht vragen en wij zullen dan ook als Gemeenschapslijst er scherp op toezien dat er ook in 2020 verder voldoende gebouwd wordt om het tekort aan woningen, en dan met name voor de starters en senioren, terug te dringen.   Wij zullen goede initiatieven die daarin genomen worden ondersteunen. Daarnaast kan ook de agrarische sector op onze steun rekenen.  Wij zullen er voor blijven pleiten de noodzakelijke milieumaatregelen op een zodanige manier te implementeren dat ook de agrarische sector kan blijven functioneren.  En in dit kader blijven wij voor verduurzaming en ook de energietransitie houdt onze aandacht. Maar vooral eerst de daken vol met zonnepanelen alvorens kostbare landbouwgrond daaraan wordt opgeofferd. De VAB (vrijkomende agrarische bedrijven)  waarover ook in 2020 besluiten genomen worden, kunnen hierin mogelijk ook nog een rol spelen.  Zorgen voor een breed draagvlak onder onze inwoners blijft het devies van de Gemeenschapslijst.

 

Meepraten in de achterban

Alle belangrijke onderwerpen waarover uiteindelijk besluiten worden genomen in de raad  komen ook in onze achterban vergaderingen aan de orde. Wilt u meepraten  meld u dan aan dan komt u op onze adressenlijst (mail) en wordt u op de hoogte gehouden over tijdstip en plaats van de achterbanvergaderingen.

 

Wilt u meer weten neem dan rustig contact op met een van onze fractieleden

Cees van Hoof (voorzitter)

Jos Abrahams (fractiesecretaris)

Leane van Weereld

of met een van de bestuursleden van de Gemeenschapslijst

 

Bestuur, fractie en steunfractie wensen u allen fijne feestdagen en

alle goeds voor 2020!

Nieuwsbrief Mei 2018

 

 

 

Nieuwsbrief mei 2018                                                                   

Beste leden van de Gemeenschapslijst

 

Nu het stof weer een beetje is opgetrokken en de wijze waarop straks de raad en het college er uit gaan zien, zo langzamerhand een beetje in de plooi gaat vallen, hebben we als bestuur en fractie behoefte onze leden te informeren over de stand van zaken.

Het was een enerverende ledenvergadering van de Gemeenschapslijst op 20 april jl. We besloten om door te gaan in het overleg over het raadsbrede akkoord. Dat besluit was unaniem en de fractie heeft in het vervolgoverleg hier ook naar gehandeld maar is daarbij steeds kritisch gebleven en zal dat ook zeker blijven in de komende periode.

En helaas ook het teleurstellende bericht van Silvia Bloemsma om onze partij te verlaten en alleen verder te gaan en daarmee ook het verlies van enkele van onze leden. U heeft de ontwikkelingen in het Brabants Dagblad kunnen volgen en lezen.

We zijn daar als bestuur en fractie zeer teleurgesteld over maar het heeft geen zin daar heel lang bij stil te blijven staan. Een nieuwe periode ligt voor ons.

Dat wil niet zeggen dat we als bestuur en fractie de verkiezingen van 21 maart en alles wat zich daar omheen heeft afgespeeld niet grondig hebben geëvalueerd en we in de komende periode ook uit het verleden lering zullen trekken. Terugkijken heeft alleen dan zin wanneer je ook bereid en in staat bent om te leren, en datgene wat wel goed gegaan is op te slaan en naar de toekomst toe zo mogelijk zelfs nog te verbeteren.

Wij hebben u ook nodig om ons daarbij te helpen. U heeft ongetwijfeld uw gedachten over de toekomst. U helpt ons als u ons laat weten wat uw mening is en hoe u vindt dat de Gemeenschapslijst verder moet. Maar we willen ook gebruik maken van de expertise binnen onze partij. Zeker in de nieuwe raadsbrede coalitie waar “bewonersparticipatie” het sleutelwoord zal zijn, is het van belang dat u zich laat horen, en vanuit de fractie zullen wij mensen individueel benaderen om met ons mee te denken en ons te helpen in het bepalen van ons standpunt richting de raadsbesluiten.

De fractie van de Gemeenschapslijst is met fractievoorzitter Cees van Hoof, Jos Abrahams en Leanne van Weereld is niet zo breed als we gewend waren, maar ze willen hun werk goed blijven doen en hebben daarom een brede steun nodig van de achterban. Vanuit bestuur en fractie gaan we deze steun organiseren en mag u er ook op rekenen dat we u met regelmaat zullen informeren, maar u ook regelmatig om uw inbreng zullen vragen.

Dit neemt niet weg wij open zullen staan voor uw adviezen en tips!! Wij hebben uw steun en inbreng nu harder nodig dan ooit tevoren. We rekenen op u!

 

Namens bestuur en fractie Gemeenschapslijst

Annie van de Wouw (voorzitter)

Cees van Hoof (fractievoorzitter)