Gemeenschapslijst niet op kieslijst 2022

Jammer maar het is niet anders. De Gemeenschapslijst heeft uiteindelijk moeten besluiten om niet deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Na ruim twee decennia deel te hebben uitgemaakt van de gemeenteraad van Hilvarenbeek moet de Gemeenschapslijst nu passen.
Lang is er gezocht naar goede kandidaten die ook de visie van de Gemeenschapslijst onderschrijven. Hoewel er voldoende mensen zijn die aan dit profiel voldoen hebben de meeste van de personen die benaderd zijn, om op een verkiesbare plaats op de lijst te worden gezet, hiervoor bedankt. Niet omdat ze de Gemeenschapslijst geen warm hart toedragen maar vooral toch om persoonlijke redenen zoals, werk (carrière), gezin etc.

Dank aan onze trouwe kiezers
Vanaf 1996 tot en met 2022 heeft de Gemeenschapslijst een vooraanstaande rol gespeeld in de Hilvarenbeekse politiek. Bij alle verkiezingen werd de partij steeds weer ondersteund door een groot aantal kiezers waarvoor wij ze steeds zeer erkentelijk zijn geweest. Uiteraard vinden wij het heel erg jammer dat wij onze kiezers nu in de steek moeten laten maar binnen de vereniging van de Gemeenschapslijst wordt gezocht naar mogelijkheden om een doorstart te maken en mogelijk in 2026 weer van de partij te zijn. De leden zullen zich hierover moeten uitspreken.

Verschraling Hilvarenbeekse politiek
Het niet deelnemen aan deze verkiezingen door zowel Gemeenschapslijst als LEV zal een verschraling zijn van de lokale Hilvarenbeekse politiek. Met name de financiële situatie van onze gemeente baart ons grote zorgen. Na de verkiezing van 2018 is met name onder impuls van de Gemeenschapslijst een stokje gestoken voor het verhogen van de OZB. De Gemeenschapslijst heeft daarentegen steeds alle uitgaven van de gemeente kritisch bekeken en daarbij als criterium gehanteerd of de uitgaven noodzakelijk waren en ook daadwerkelijk ten goede komen aan een brede groep van de inwoners van Hilvarenbeek. Natuurlijk, soms moet de kost voor de baat uitgaan, maar daar is toekomstvisie voor nodig.
De Gemeenschapslijst heeft in de afgelopen jaren gelukkig aan de wieg mogen staan van veel succesvolle projecten in de gemeente, maar ook op een aantal zaken bakzeil moeten halen. In een goed democratisch bestel moet je dan je verlies ook accepteren zonder je daardoor te laten ontmoedigen.

Van het podium maar niet verdwenen
Hoewel de Gemeenschapslijst in de laatste raadsperiode het raadsbrede akkoord in eerste instantie heeft onderschreven, moeten we uiteindelijk toch constateren dat dit niet gebracht heeft wat iedereen er van verwachtte.
Hoe de gemeenteraad er voor de komende periode uit gaat zien is koffiedik kijken maar als Gemeenschapslijst doen we een dringend beroep op u om uw stem om 14, 15 of 16 maart uit te brengen. De Gemeenschapslijst zelf blijft een politieke vereniging en als het aan het bestuur ligt zal deze vereniging ook voort blijven bestaan en de Hilvarenbeekse politiek op de voet blijven volgen. In welke vorm zal samen door de ledenvergadering beslist worden.

Bestuur en fractie Gemeenschapslijst

Gemeenschapslijst Hilvarenbeek doet niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen 2022

Tijdens een digitale algemene ledenvergadering van de politieke partij Gemeenschapslijst Hilvarenbeek op donderdag 16 december is het definitieve besluit genomen om niet mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Voor het eerst sinds 1998 zal de Gemeenschapslijst op het Hilvarenbeekse verkiezingsformulier ontbreken.

De ledenvergadering is op advies van het bestuur tot dit moeilijke besluit gekomen omdat het bestuur er niet in is geslaagd tot een goede en verantwoorde kieslijst te komen. Met het afhaken  voor verkiesbare plaatsen van de huidige fractievoorzitter en nestor van de partij Cees van Hoof  en het terug treden van routinier Jos Abrahams is naar de mening van het partijbestuur er onvoldoende basis om een goede kieslijst samen te stellen. Daarnaast hebben zich, ondanks alle inspanningen van het bestuur, zich onvoldoende kandidaten gemeld die de verkiesbare plaatsen mee willen gaan invullen.

Daarmee deelt ook de Gemeenschapslijst in Hilvarenbeek in de malaise welke veel politieke partijen op lokaal niveau ondervinden richting de verkiezingen van 2022.

De gemeenschapslijst heeft wel de intentie als politieke beweging voort te blijven bestaan en richt zich daarmee al op 2026. Hoe daaraan invulling zal worden gegeven wordt in een later stadium met de leden besproken.

 

Hilvarenbeek 16 december 2022

 

Voor nadere informatie kunt u terecht bij :

Sjef van Roovert (voorzitter partijbestuur) 0653396537

Cees van Hoof (fractievoorzitter) 0653646275

Symposium duurzaam ondernemen 18-10-2021

Uitnodiging Symposium Duurzaam Ondernemen

Programma:

– 19.30 uur:     inloop met koffie

– 20.00 uur:     opening door de bestuursvoorzitter

– 20.10 uur:     Paul Smits  –   waterstofgas in de mobiliteit

– 20.30 uur:     Guus van Puijenbroek –  “strong heritage sustainable progress”   

– 20.50 uur:     korte pauze voor toilet en koffie

– 21.00 uur:     Ruud Koornstra – De hemel op aarde begint in Nederland

– 21.20 uur:     Dirk Lips  – Naar een duurzaam Beekse Bergen

– 21.40 uur:     afsluiting avond door de fractievoorzitter

 

        Locatie: zalencentrum Hercules

Rijtseweg 1, 5087 BJ Diessen

       Datum: maandag 18 oktober 2021
Aanvang: 20.00 uur

Inloop vanaf 19.30 uur

Aanmelden  verplicht vóór 12 oktober

via deze link: https://forms.office.com/r/dz2VsRkMAN

De omgekeerde Robin Hood

De omgekeerde Robin Hood

Wie betaalt straks de rekening voor het medisch centrum?

Het nut en de noodzaak van een Medisch Centrum, betere en efficiëntere samenwerking tussen de verschillende specialisten, wat een betere en qua kosten effectievere zorg zal kunnen opleveren, staat vast. Daar is absoluut geen discussie over, maar er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden.

Afgelopen week is door een meerderheid in de gemeenteraad van HOI-werkt, CDA en VVD besloten om een flinke wissel te trekken op de toekomstige financiële situatie van Hilvarenbeek en de woningbouw een stevige negatieve klap te geven op het voormalige Hispohal-terrein.

Door te besluiten om een stuk grond gesubsidieerd beschikbaar te stellen voor een medisch centrum, bedragen de subsidiekosten € 800.00 ten opzichte van de eerder voorgenomen, en nodige volledige woningbouw op deze locatie. De Beekse burgers (allemaal) dragen dus 8 ton bij aan het medisch centrum.

HOI-werkt schreeuwt: we moeten bouwen bouwen bouwen, maar hier dus niet, hier wordt het eerdere plan van woningbouw op deze locatie gedeeltelijk ingewisseld voor een medisch centrum.

De huisartsen zullen eigenaar worden van het centrum en zullen het gedeeltelijk verhuren aan andere medisch specialisten. Het Medisch Centrum zal ook fungeren als pensioenvoorziening voor de huisartsen met een rendement van 7%. Nu gun ik iedereen een goed pensioen, maar kort door de bocht gezegd dat een gezin met 2 kinderen en een modaal inkomen (in 2021 € 36.500) straks € 240 moet bijleggen voor het pensioen van zeven huisartsen met een inkomen van 3 tot 4 keer modaal  vinden wij “DE OMGEKEERDE ROBIN HOOD”, stelen van de ‘armen’ en geven aan de ‘rijken’. HOI-werkt haalt de VVD rechts in.

Wat ook opvalt is dat een van de uitgangspunten is: efficiënter te kunnen werken. Dit zou ook de doelstelling moeten zijn van de zorgverzekeraars, deze hebben zich in dit dossier niet laten horen of zien. Ze willen klaarblijkelijk niet investeren ten behoeve van toekomstige efficiencyverbetering.

Wat is het alternatief ? Elke locatie heeft zijn plussen en minnen. Het medisch centrum op het voormalig Hispohal terrein heeft ook een aantal “uitdagingen”, zoals: parkeren, het openbaar groen, de bouwhoogte (hoger dan wat nu mag), mogelijk vertragende bezwaarprocedures. Andere alternatieven die je links en rechts hoort zijn: het huidige Rabobank gebouw, de kerk die over een paar jaar toch leeg zal staan, de locatie van de apotheker, de huidige Aldi locatie (Aldi wil daar weg) of wat nog het meest naar voren komt is aan de zuidkant van Hilvarenbeek aan de Gelderstraat. Ook goed bereikbaar voor mensen uit Esbeek. Allemaal met zijn plussen en minnen maar, aan de Gelderstraat, zal ons zeker geen € 800.000 gaan kosten.

Maar goed, de meerderheid beslist en heeft voor de locatie Hispohal gekozen. Wat betekent dit voor u. De artsen hebben nu een jaar om het plan uit te werken en dan de grond af te nemen. Als zij hier niet in slagen dan krijgt de gemeente de grond weer terug. De resterende grond zal de komende periode in ontwikkeling komen voor woningbouw.

De rekening van het verschil met volledig woningbouw op deze locatie van € 800.000 zal ergens door gefinancierd moeten worden.  De coalitie van HOI-werkt, CDA en VVD hebben  geen uitspraak  gedaan over hoe ze dat gaan doen. Waarschijnlijk zal dit betekenen dat het huidige beleid van geen OZB verhoging boven het inflatie bedrag losgelaten zal moeten worden na de verkiezingen van maart 2022. HOI-werkt heeft dit al een paar keer geprobeerd de afgelopen periode. Met dit soort uitgaven is daar niet aan te ontkomen. Dus linksom of rechtsom zal de rekening toch uiteindelijk bij u komen te liggen, door rechtstreekse aanslagen of door middel van huurverhoging.

Conclusie: medisch centrum JA, maar dan toch zeker op een ander goedkopere locatie.

Karel Mulder, Gemeenschapslijst, echt groen en liberaal.

karelmulder@gemeenschapslijst.nl

www.gemeenschapslijst.nl

Nieuwsbrief 1 februari

Even bijpraten…………….

 

Beste leden van de Gemeenschapslijst

 

Gisteren (zaterdag 30 januari) heeft de raad een digitale bijeenkomst gehad waarin het raadsbrede akkoord werd geëvalueerd. De fractie van de Gemeenschapslijst was al langer bijzonder kritisch over het (niet) functioneren van het raadsbrede akkoord. Meerdere malen is vanuit de fractie op diverse onderwerpen getracht tot raadsbreed gedragen besluiten te komen.  Meerdere malen lieten een of meerdere partijen ons echter in de kou staan. Zeer teleurstellende ervaringen. Daar waar van Hoi werkt verwacht zou mogen worden dat zij het initiatief zouden nemen voor raadsbreed overleg is dit niet echt op gang gekomen. Ook de communicatie van partijen met het college in z’n algemeenheid en de verschillende portefeuillehouders in het bijzonder verliep vaak moeizaam (een enkele uitzondering daar gelaten).

De wijze waarop de besluitvorming rond de uitbreiding van het bedrijventerrein Mierbeek Noord uiteindelijk tot stand is gekomen was de druppel welke de emmer heeft doen overlopen. Door onze fractie is veel water bij de wijn gedaan, maar enkele andere fracties  wilden echt het onderste uit de kan hebben, en waren tot geen enkel compromis bereid. Een schoolvoorbeeld van hoe je zeker niet raadsbreed met elkaar moet omgaan.

De motivatie van een en ander vindt u uitgebreid in onderstaand persbericht wat wij zaterdag hebben doen uitgaan.

 

Naast het uit het raadsbrede akkoord stappen is er nog ander belangrijk nieuws uit de fractie. Ons fractielid Leane van Weereld was al lang op zoek naar een huis. Na een intensieve zoektocht in de gemeente Hilvarenbeek is zij uiteindelijk toch net buiten onze gemeente terecht gekomen. Zij heeft een huis gevonden in de gemeente Reusel/De Mierden. Zij zal in de maand mei daar naartoe verhuizen, wat betekent dat zij daarmee ook de raad van Hilvarenbeek zal gaan verlaten.  De eerstvolgende uit de kieslijst van de Gemeenschapslijst is Johan van Iersel. Johan zal vanaf mei de zetel van Leane gaan innemen.

We willen Leane natuurlijk nu al bedanken voor haar inzet voor onze partij, maar we zullen hier tezijnertijd zeker nog op  gepaste wijze op terug komen.

 

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de fractievoorzitter, ondergetekende of een van onze andere bestuursleden, of een van de leden van de fractie. Heeft u er behoefte aan om met ons mee te praten over al lopende politieke onderwerpen, schroom dan niet en neem contact met ons op. Dan kunnen wij u voor een van de volgende achterbanvergaderingen uitnodigen.

 

Met vriendelijke groeten

Sjef van Roovert (voorzitter vereniging Gemeenschapslijst)

roovert@hetnet.nl

0653396537

Vier partijen bereiken een akkoord: samen een sluitende begroting samengesteld! Geen verhoging OZB

Beste leden van de Gemeenschapslijst

 

Afgelopen dinsdag hebben we uw aandacht gevraagd voor de raadsvergadering welke woensdag en donderdag op de rol stonden. Sommigen van u zullen de moeite hebben genomen om deze geheel of wellicht gedeeltelijk te volgen (Ik kan mij verstellen dat u op enig moment toen de klok richting 12 uur ging bent afgehaakt) maar hopelijk heeft u een indruk gekregen hoe onze fractie op een voortreffelijke manier de standpunten van de Gemeenschapslijst heeft weergegeven en verdedigd.

Mocht u de vergadering(en) niet digitaal gevolgd hebben (wat ik me ook kan voorstellen), dan heeft u ongetwijfeld vanmorgen in de krant kunnen lezen op welke wijze een en nader verlopen is. 

Toch heb ik er behoefte aan om te benadrukken dat de fractie van de Gemeenschapslijst onder aanvoering van Cees van Hoof een leidende rol heeft gespeeld in het debat rond de begroting en de besluitvorming daaromtrent. Als Gemeenschapslijst hebben we van meet af aan het standpunt ingenomen dat we tegen een verhoging zijn van de OZB (anders dan de jaarlijkse trendmatige verhoging uiteraard). Andere partijen (met uitzondering van HOI werkt) hebben ons daarin opgezocht met als eindresultaat dat de voorgenomen OZB verhoging volledig van de baan is. Uiteraard moet er bezuinigd worden en dat zal linksom of rechtsom ergens pijn gaan doen maar daarbij moeten we het principe hanteren dat diegene die het meeste van zaken profiteert ook de zwaarste last gaat dragen. 

Complimenten voor de fractie en steunfractie voor het vele werk rond dit dossier en op de voortreffelijke manier waarop dit is afgerond. 

 

In de vergadering van woensdag bij de behandeling van de Voorlopige Verklaringen van Geen Bezwaar (VVGB) voor de zonneparken aan de Ansbaltweg en de Oirschotsedijk hebben we helaas bakzeil moeten halen. Maar hier is het zeker nog geen gelopen race. De vergunningen zijn nog niet afgeven en wij blijven strijdbaar op deze dossiers. 

 

Maar het werk gaat gewoon door: a.s. maandag 16 november een overleg met de wethouder Sociaal Domein en dinsdag 17 november alweer een bijeenkomst met de achterban ter voorbereiding van de commissievergaderingen van donderdag 19 november met o.a. het belangrijke dossier huisvesting arbeidsmigranten. 

 

Mocht u behoefte hebben om eens mee te praten, laat het ons dan weten en zullen wij u graag uitnodigen voor een van de achterbanvergaderingen.

 

Met vriendelijke groeten 

Sjef van Roovert 

(voorzitter vereniging Gemeenschapslijst)

0653396537

 

 

Gemeenschapslijst tegen lastenverzwaring voor inwoners van Hilvarenbeek Geen verhoging van de OZB

PERSBERICHT

 

Gemeenschapslijst tegen lastenverzwaring voor inwoners van Hilvarenbeek

Geen verhoging van de OZB

 

Op 23 juni  jl. werd in een plenaire zitting van de commissies ruimte en samenleving van de gemeente Hilvarenbeek de voorjaarsnota plus behandeld. Hierbij werd door het college heel duidelijk aangegeven dat er ook voor Hilvarenbeek financieel zwaar weer op komst is.

Daarnaast zullen ook de financiële gevolgen van de corona crisis ongetwijfeld een stempel drukken op de begroting van dit jaar en de komende jaren.

 

Voor de fractie- en commissieleden van de Gemeenschapslijst, die met hun achterban veel aandacht hadden besteed aan de voorbereiding van deze commissievergadering was dit geen verrassing. De Gemeenschapslijst had zich er dan ook terdege op voorbereid om samen met de andere fracties te kijken naar de noodzakelijke bezuinigingen en “aan de knoppen te draaien”. Het document was daarvoor bedoeld:

om keuzes te maken op welke posten bezuinigd zou kunnen en moeten worden.

 

De andere fracties voelden daar echter nog niets voor.  Een partij liet zelfs doorschemeren dat in plaats van te kiezen voor bezuinigen, voor deze fractie zelfs een forse verhoging van de OZB een bespreekbare optie is. Het gaat dan om een verhoging tot bijna 10% voor woningen en tot 36% voor bedrijfsgebouwen.

 

Ook werd voorgesteld een “volksraadpleging” te organiseren. Hiermee kunnen de inwoners van Hilvarenbeek aangeven op welke van de door het college voorgestelde onderdelen van de voorjaarsnota  in 2020 en 2021, maar ook in de daarop volgende jaren al dan niet bezuinigd zou kunnen worden.

 

De fractie van de Gemeenschapslijst wil ook graag de mening van de inwoners horen en dan met name hoe de inwoners denken over het al dan niet verhogen van de OZB. De Gemeenschapslijst vindt ook dat de Gemeenteraad de eindverantwoordelijkheid moet nemen waar het om het doorvoeren van bezuinigingen gaat. Als in meerderheid gekozen wordt voor een verhoging van de OZB dan zal dit zeker voor de Gemeenschapslijst het raadsbrede akkoord op scherp zetten. Daarin is, aldus de Gemeenschapslijst klip en klaar vastgelegd dat de OZB in deze raadsperiode niet verhoogd gaat worden. Daar gaat de Gemeenschapslijst zich zeker aan houden!!

 

De Gemeenschapslijst wil duidelijk krijgen hoe de inwoners van Hilvarenbeek over een eventuele verhoging van de OZB denken.  Daarom voert de Gemeenschapslijst een peiling uit op haar eigen facebookpagina en roept de inwoners van Hilvarenbeek op  om daar hun mening kenbaar te maken.

https://www.facebook.com/luisterengeraaktwordenhandelen

Naar aanleiding van berichten van betrokken mensen, dat zij niet op facebook zitten, maar wel hun stem willen laten horen, vindt u hieronder een link om bij een formulier te komen. U gaat met de cursor op de link staan. Dan houdt u Ctrl ingedrukt. U klikt met de muis en het formulier opent zich. De rest wijst zich vanzelf.

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAANVuJ-RUQUhNQ0JFSlg0Q01ZVFpXWEdWMEFaVzNMUS4u&sharetoken=1GS3aHhTOcfZgNGSIcrw

Gemeenschapslijst blij met ondersteuning horeca door gemeente Hilvarenbeek

De gemeente Hilvarenbeek heeft de horeca een aanbod gedaan dat met name de uitbreiding in de nabijheid van de bestaande terrassen mogelijk maakt. Hierdoor is een feitelijke (forse) uitbreiding alleen mogelijk voor de horeca die aan de Vrijthof zit en in de korte Gelderstraat. De rest van de horeca had al niet zo’n uitgebreid terras en kan dit mogelijk op de stoepen in de nabijheid uitbreiden (beperkt).

Als gemeente doen we hiermee in elk geval iets voor onze horeca ondernemers, reden waarom de Gemeenschapslijst dit initiatief sterk ondersteunt. Omdat de uitbreiding van de terrassen maximaal naar de capaciteit van voor de Coronacrisis mogelijk is, is de benadeling van de horeca verder weg van het Vrijthof beperkt. En de toeristische uitstraling van onze gemeente kan ermee weer op gang komen.

Nieuwsbrief Februari 2020

Nieuwsbrief februari 2020

 

 

Gemeenschapslijst tegen zonering buitengebied Hilvarenbeek

In de onlangs gehouden vergadering van de commissie Ruimte van de gemeente Hilvarenbeek heeft Leane van Weereld van de Gemeenschapslijst gepleit tegen het door het college voorgenomen plan tot zonering van het buitengebied van Hilvarenbeek zoals opgenomen in het raadsvoorstel Strategie Vitalisering Buitengebied. Met deze zonering werd het grondgebied van Hilvarenbeek opgedeeld naar functies welke specifiek aan dat gebied zouden worden toebedeeld, zoals onder anderen recreatie en agrarisch. Met name vanuit de agrarische sector bestaat de vrees dat daarmee bestaande rechten van bedrijven in bv de recreatiezones, naar de toekomst worden ingeperkt. Ook de raads- en commissieleden van de Gemeenschapslijst onderstrepen de door de vertegenwoordigers van ZLTO De Hilver geuite zorgen en pleiten dus voor het schrappen van de zonering uit het betreffende raadsvoorstel en te komen tot een totaal visie met een integrale aanpak van het buitengebied. Goede mogelijkheden voor stoppende agrariërs (VAB’s) moeten niet ten koste gaan van agrariërs die willen doorontwikkelen!

 

VAB locaties meer mogelijkheden bieden

In de vergadering van de commissie Ruimte van de gemeente Hilvarenbeek van 13 februari is in het kader van het ontwerp raadsvoorstel Strategie Vitalisering Buitengebied een stevige discussie gevoerd over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de VAB (Vrijkomende Agrarische Bedrijven) locaties in onze gemeente.
Zonder daarbij de belangen van de agrarische sector uit het oog te verliezen, meent de fractie van de Gemeenschapslijst dat in de vrijgekomen agrarische bedrijven meer mogelijk moet zijn dan alleen toeristische en recreatieve activiteiten. De raads- en commissieleden van de Gemeenschapslijst hebben gepleit om meer mogelijkheden open te houden voor het ontwikkelen van andersoortige kleinschalige bedrijven.

 

Gemeenschapslijst blijft tegen ontwikkeling zonneparken

In de commissievergadering Ruimte is afgelopen week de ontwerpverklaring van geen bedenking met betrekking tot het ontwikkelen van het zonnepark in Haghorst besproken. Al eerder heeft de Gemeenschapslijst nadrukkelijk het standpunt ingenomen tegen de ontwikkeling van grootschalige zonneparken te zijn. “Wij zijn van mening dat eerst zoveel mogelijk daken moeten worden vol gelegd met zonnepanelen “ aldus fractievoorzitter Cees van Hoof.” Hij voegt daar aan toe: “Goede landbouwgrond is en blijft van uitermate groot belang in onze voedselvoorziening.”
Daarnaast wordt maar de mening van de raads- en commissieleden van de Gemeenschapslijst te weinig gekeken naar de mogelijkheden van waterstof als energiedrager.
Verder is in het regionaal overleg van Gemeenteraden door Gemeenschapslijst fractielid Leane van Weereld andermaal aandacht gevraagd voor het opzetten van een “Energiehuis” waar onze inwoners zich kunnen laten informeren over de mogelijkheden om hun woning duurzaam te maken, en daarmee bij te dragen aan de verbetering van ons klimaat. De Gemeenschapslijst vindt dat juist op dat punt een breed draagvlak tot de beste resultaten kan leiden.

 

Han ten Broeke geeft lezing in Hilvarenbeek

Op dinsdag 24 maart as zal oud VVD 2e Kamerlid en voormalig Europarlementariër Drs. J.H. (Han )ten Broeke op uitnodiging van de Gemeenschapslijst een lezing verzorgen in Cultureelcentrum Elckerlyc in Hilvarenbeek. In zijn lezing zal Han ten Broeke zijn visie geven over de toekomst van Europa, en de mogelijkheden ook voor de Hilvarenbeekse ondernemers om binnen Europa zaken te doen. Daarnaast zal natuurlijk de Brexit en de gevolgen daarvan aan bod komen. Aansluitend aan deze lezing zal een forumdiscussie worden gehouden over de zaken welke in de lezing naar voren zijn gebracht.
Deze avond (aanvang 19.30 uur) is voor iedereen vrij toegankelijk. Wel vragen wij u om eerst even aan te melden via info@gemeenschapslijst.nl.

Achterbanvergadering

De eerstvolgende achterbanvergadering is op 27 februari a.s. om 19.30 uur bij Gust van Lieshout.

Tijdens deze vergadering worden de onderwerpen besproken van de komende raadsvergadering die op 5 maart gehouden wordt in het gemeentehuis.

 

Het bestuur

Gemeenschapslijst Hilvarenbeek.

 

 

 

 

Uitnodiging internationale vrouwendag

Het thema van Internationale Vrouwendag is Vrijheid. Die dag staan we stil bij de emancipatie van vrouwen in onze samenleving. Wat betekent vrijheid voor vrouwen? Zijn vrouwen vrij om te doen wat zij willen doen? En wat betekent vrijheid voor vrouwen die gevlucht zijn? Benieuwd naar de antwoorden? Kom kijken en luisteren op zondag 8 maart.

Geef je op via de site van CC Elckerlyc www.cultureelcentrumelckerlyc.nl