Nieuwsbrief Februari 2020

Nieuwsbrief februari 2020

 

 

Gemeenschapslijst tegen zonering buitengebied Hilvarenbeek

In de onlangs gehouden vergadering van de commissie Ruimte van de gemeente Hilvarenbeek heeft Leane van Weereld van de Gemeenschapslijst gepleit tegen het door het college voorgenomen plan tot zonering van het buitengebied van Hilvarenbeek zoals opgenomen in het raadsvoorstel Strategie Vitalisering Buitengebied. Met deze zonering werd het grondgebied van Hilvarenbeek opgedeeld naar functies welke specifiek aan dat gebied zouden worden toebedeeld, zoals onder anderen recreatie en agrarisch. Met name vanuit de agrarische sector bestaat de vrees dat daarmee bestaande rechten van bedrijven in bv de recreatiezones, naar de toekomst worden ingeperkt. Ook de raads- en commissieleden van de Gemeenschapslijst onderstrepen de door de vertegenwoordigers van ZLTO De Hilver geuite zorgen en pleiten dus voor het schrappen van de zonering uit het betreffende raadsvoorstel en te komen tot een totaal visie met een integrale aanpak van het buitengebied. Goede mogelijkheden voor stoppende agrariërs (VAB’s) moeten niet ten koste gaan van agrariërs die willen doorontwikkelen!

 

VAB locaties meer mogelijkheden bieden

In de vergadering van de commissie Ruimte van de gemeente Hilvarenbeek van 13 februari is in het kader van het ontwerp raadsvoorstel Strategie Vitalisering Buitengebied een stevige discussie gevoerd over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de VAB (Vrijkomende Agrarische Bedrijven) locaties in onze gemeente.
Zonder daarbij de belangen van de agrarische sector uit het oog te verliezen, meent de fractie van de Gemeenschapslijst dat in de vrijgekomen agrarische bedrijven meer mogelijk moet zijn dan alleen toeristische en recreatieve activiteiten. De raads- en commissieleden van de Gemeenschapslijst hebben gepleit om meer mogelijkheden open te houden voor het ontwikkelen van andersoortige kleinschalige bedrijven.

 

Gemeenschapslijst blijft tegen ontwikkeling zonneparken

In de commissievergadering Ruimte is afgelopen week de ontwerpverklaring van geen bedenking met betrekking tot het ontwikkelen van het zonnepark in Haghorst besproken. Al eerder heeft de Gemeenschapslijst nadrukkelijk het standpunt ingenomen tegen de ontwikkeling van grootschalige zonneparken te zijn. “Wij zijn van mening dat eerst zoveel mogelijk daken moeten worden vol gelegd met zonnepanelen “ aldus fractievoorzitter Cees van Hoof.” Hij voegt daar aan toe: “Goede landbouwgrond is en blijft van uitermate groot belang in onze voedselvoorziening.”
Daarnaast wordt maar de mening van de raads- en commissieleden van de Gemeenschapslijst te weinig gekeken naar de mogelijkheden van waterstof als energiedrager.
Verder is in het regionaal overleg van Gemeenteraden door Gemeenschapslijst fractielid Leane van Weereld andermaal aandacht gevraagd voor het opzetten van een “Energiehuis” waar onze inwoners zich kunnen laten informeren over de mogelijkheden om hun woning duurzaam te maken, en daarmee bij te dragen aan de verbetering van ons klimaat. De Gemeenschapslijst vindt dat juist op dat punt een breed draagvlak tot de beste resultaten kan leiden.

 

Han ten Broeke geeft lezing in Hilvarenbeek

Op dinsdag 24 maart as zal oud VVD 2e Kamerlid en voormalig Europarlementariër Drs. J.H. (Han )ten Broeke op uitnodiging van de Gemeenschapslijst een lezing verzorgen in Cultureelcentrum Elckerlyc in Hilvarenbeek. In zijn lezing zal Han ten Broeke zijn visie geven over de toekomst van Europa, en de mogelijkheden ook voor de Hilvarenbeekse ondernemers om binnen Europa zaken te doen. Daarnaast zal natuurlijk de Brexit en de gevolgen daarvan aan bod komen. Aansluitend aan deze lezing zal een forumdiscussie worden gehouden over de zaken welke in de lezing naar voren zijn gebracht.
Deze avond (aanvang 19.30 uur) is voor iedereen vrij toegankelijk. Wel vragen wij u om eerst even aan te melden via info@gemeenschapslijst.nl.

Achterbanvergadering

De eerstvolgende achterbanvergadering is op 27 februari a.s. om 19.30 uur bij Gust van Lieshout.

Tijdens deze vergadering worden de onderwerpen besproken van de komende raadsvergadering die op 5 maart gehouden wordt in het gemeentehuis.

 

Het bestuur

Gemeenschapslijst Hilvarenbeek.