Energie-neutrale starterswoningen in Hilvarenbeek

De Gemeenschapslijst heeft niet meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. De politieke vereniging Gemeenschapslijst is actief en volgt de Beekse politiek vanaf de zijlijn.

Een artikel in het Brabants Dagblad van 28 oktober trok de aandacht van de Gemeenschapslijst: Energie-neutrale huizen te koop, maar wáár moeten ze komen? Nu op de markt: starterswoningen die meer energie opwekken dan ze verbruiken. Met drie slaapkamers en veel zonnepanelen.

De Gemeenschapslijst weet wèl waar deze huizen moeten komen. In onze gemeente! Immers, in het Samenlevingsakkoord 2022-2026 is te lezen dat Hoi Werkt staat voor “een schone, groene en duurzame leefomgeving, met nieuwe woningen, andere woonvormen en een gevarieerd woningaanbod. En dit is zo’n aanbod: een standaardmodel woning: 90 m2 met 3 slaapkamers, tussen de 275.000 en 300.000 euro. Inclusief grond.

In 2018 waren er 75 jongeren die mee wilden doen aan het startersproject Gelderakkers 2. Volgend jaar worden slechts 24 starterswoningen gebouwd in Gelderakkers 2. Veel afvallers willen nog steeds in Hilvarenbeek wonen. En er is natuurlijk weer nieuwe aanwas van starters. Vraag genoeg dus.

De Gemeenschapslijst roept het college en met name wethouder Piet Machielse op om proactief stappen te zetten om de jeugd in ons dorp te laten wonen. Actief reageren op het genoemde artikel (zoek op bd.nl op energieneutrale). Want alleen dan gebeurt er wat.

Als je ook je handen uit de mouwen wilt steken zodat er bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen een professioneel lokaal alternatief is, meld je dan aan op het emailadres: info@gemeenschapslijst.nl

Jos Abrahams

Gemeenschapslijst niet op kieslijst 2022

Jammer maar het is niet anders. De Gemeenschapslijst heeft uiteindelijk moeten besluiten om niet deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Na ruim twee decennia deel te hebben uitgemaakt van de gemeenteraad van Hilvarenbeek moet de Gemeenschapslijst nu passen.
Lang is er gezocht naar goede kandidaten die ook de visie van de Gemeenschapslijst onderschrijven. Hoewel er voldoende mensen zijn die aan dit profiel voldoen hebben de meeste van de personen die benaderd zijn, om op een verkiesbare plaats op de lijst te worden gezet, hiervoor bedankt. Niet omdat ze de Gemeenschapslijst geen warm hart toedragen maar vooral toch om persoonlijke redenen zoals, werk (carrière), gezin etc.

Dank aan onze trouwe kiezers
Vanaf 1996 tot en met 2022 heeft de Gemeenschapslijst een vooraanstaande rol gespeeld in de Hilvarenbeekse politiek. Bij alle verkiezingen werd de partij steeds weer ondersteund door een groot aantal kiezers waarvoor wij ze steeds zeer erkentelijk zijn geweest. Uiteraard vinden wij het heel erg jammer dat wij onze kiezers nu in de steek moeten laten maar binnen de vereniging van de Gemeenschapslijst wordt gezocht naar mogelijkheden om een doorstart te maken en mogelijk in 2026 weer van de partij te zijn. De leden zullen zich hierover moeten uitspreken.

Verschraling Hilvarenbeekse politiek
Het niet deelnemen aan deze verkiezingen door zowel Gemeenschapslijst als LEV zal een verschraling zijn van de lokale Hilvarenbeekse politiek. Met name de financiële situatie van onze gemeente baart ons grote zorgen. Na de verkiezing van 2018 is met name onder impuls van de Gemeenschapslijst een stokje gestoken voor het verhogen van de OZB. De Gemeenschapslijst heeft daarentegen steeds alle uitgaven van de gemeente kritisch bekeken en daarbij als criterium gehanteerd of de uitgaven noodzakelijk waren en ook daadwerkelijk ten goede komen aan een brede groep van de inwoners van Hilvarenbeek. Natuurlijk, soms moet de kost voor de baat uitgaan, maar daar is toekomstvisie voor nodig.
De Gemeenschapslijst heeft in de afgelopen jaren gelukkig aan de wieg mogen staan van veel succesvolle projecten in de gemeente, maar ook op een aantal zaken bakzeil moeten halen. In een goed democratisch bestel moet je dan je verlies ook accepteren zonder je daardoor te laten ontmoedigen.

Van het podium maar niet verdwenen
Hoewel de Gemeenschapslijst in de laatste raadsperiode het raadsbrede akkoord in eerste instantie heeft onderschreven, moeten we uiteindelijk toch constateren dat dit niet gebracht heeft wat iedereen er van verwachtte.
Hoe de gemeenteraad er voor de komende periode uit gaat zien is koffiedik kijken maar als Gemeenschapslijst doen we een dringend beroep op u om uw stem om 14, 15 of 16 maart uit te brengen. De Gemeenschapslijst zelf blijft een politieke vereniging en als het aan het bestuur ligt zal deze vereniging ook voort blijven bestaan en de Hilvarenbeekse politiek op de voet blijven volgen. In welke vorm zal samen door de ledenvergadering beslist worden.

Bestuur en fractie Gemeenschapslijst

Gemeenschapslijst Hilvarenbeek doet niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen 2022

Tijdens een digitale algemene ledenvergadering van de politieke partij Gemeenschapslijst Hilvarenbeek op donderdag 16 december is het definitieve besluit genomen om niet mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Voor het eerst sinds 1998 zal de Gemeenschapslijst op het Hilvarenbeekse verkiezingsformulier ontbreken.

De ledenvergadering is op advies van het bestuur tot dit moeilijke besluit gekomen omdat het bestuur er niet in is geslaagd tot een goede en verantwoorde kieslijst te komen. Met het afhaken  voor verkiesbare plaatsen van de huidige fractievoorzitter en nestor van de partij Cees van Hoof  en het terug treden van routinier Jos Abrahams is naar de mening van het partijbestuur er onvoldoende basis om een goede kieslijst samen te stellen. Daarnaast hebben zich, ondanks alle inspanningen van het bestuur, zich onvoldoende kandidaten gemeld die de verkiesbare plaatsen mee willen gaan invullen.

Daarmee deelt ook de Gemeenschapslijst in Hilvarenbeek in de malaise welke veel politieke partijen op lokaal niveau ondervinden richting de verkiezingen van 2022.

De gemeenschapslijst heeft wel de intentie als politieke beweging voort te blijven bestaan en richt zich daarmee al op 2026. Hoe daaraan invulling zal worden gegeven wordt in een later stadium met de leden besproken.

 

Hilvarenbeek 16 december 2022

 

Voor nadere informatie kunt u terecht bij :

Sjef van Roovert (voorzitter partijbestuur) 0653396537

Cees van Hoof (fractievoorzitter) 0653646275

Symposium duurzaam ondernemen 18-10-2021

Uitnodiging Symposium Duurzaam Ondernemen

Programma:

– 19.30 uur:     inloop met koffie

– 20.00 uur:     opening door de bestuursvoorzitter

– 20.10 uur:     Paul Smits  –   waterstofgas in de mobiliteit

– 20.30 uur:     Guus van Puijenbroek –  “strong heritage sustainable progress”   

– 20.50 uur:     korte pauze voor toilet en koffie

– 21.00 uur:     Ruud Koornstra – De hemel op aarde begint in Nederland

– 21.20 uur:     Dirk Lips  – Naar een duurzaam Beekse Bergen

– 21.40 uur:     afsluiting avond door de fractievoorzitter

 

        Locatie: zalencentrum Hercules

Rijtseweg 1, 5087 BJ Diessen

       Datum: maandag 18 oktober 2021
Aanvang: 20.00 uur

Inloop vanaf 19.30 uur

Aanmelden  verplicht vóór 12 oktober

via deze link: https://forms.office.com/r/dz2VsRkMAN

De omgekeerde Robin Hood

De omgekeerde Robin Hood

Wie betaalt straks de rekening voor het medisch centrum?

Het nut en de noodzaak van een Medisch Centrum, betere en efficiëntere samenwerking tussen de verschillende specialisten, wat een betere en qua kosten effectievere zorg zal kunnen opleveren, staat vast. Daar is absoluut geen discussie over, maar er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden.

Afgelopen week is door een meerderheid in de gemeenteraad van HOI-werkt, CDA en VVD besloten om een flinke wissel te trekken op de toekomstige financiële situatie van Hilvarenbeek en de woningbouw een stevige negatieve klap te geven op het voormalige Hispohal-terrein.

Door te besluiten om een stuk grond gesubsidieerd beschikbaar te stellen voor een medisch centrum, bedragen de subsidiekosten € 800.00 ten opzichte van de eerder voorgenomen, en nodige volledige woningbouw op deze locatie. De Beekse burgers (allemaal) dragen dus 8 ton bij aan het medisch centrum.

HOI-werkt schreeuwt: we moeten bouwen bouwen bouwen, maar hier dus niet, hier wordt het eerdere plan van woningbouw op deze locatie gedeeltelijk ingewisseld voor een medisch centrum.

De huisartsen zullen eigenaar worden van het centrum en zullen het gedeeltelijk verhuren aan andere medisch specialisten. Het Medisch Centrum zal ook fungeren als pensioenvoorziening voor de huisartsen met een rendement van 7%. Nu gun ik iedereen een goed pensioen, maar kort door de bocht gezegd dat een gezin met 2 kinderen en een modaal inkomen (in 2021 € 36.500) straks € 240 moet bijleggen voor het pensioen van zeven huisartsen met een inkomen van 3 tot 4 keer modaal  vinden wij “DE OMGEKEERDE ROBIN HOOD”, stelen van de ‘armen’ en geven aan de ‘rijken’. HOI-werkt haalt de VVD rechts in.

Wat ook opvalt is dat een van de uitgangspunten is: efficiënter te kunnen werken. Dit zou ook de doelstelling moeten zijn van de zorgverzekeraars, deze hebben zich in dit dossier niet laten horen of zien. Ze willen klaarblijkelijk niet investeren ten behoeve van toekomstige efficiencyverbetering.

Wat is het alternatief ? Elke locatie heeft zijn plussen en minnen. Het medisch centrum op het voormalig Hispohal terrein heeft ook een aantal “uitdagingen”, zoals: parkeren, het openbaar groen, de bouwhoogte (hoger dan wat nu mag), mogelijk vertragende bezwaarprocedures. Andere alternatieven die je links en rechts hoort zijn: het huidige Rabobank gebouw, de kerk die over een paar jaar toch leeg zal staan, de locatie van de apotheker, de huidige Aldi locatie (Aldi wil daar weg) of wat nog het meest naar voren komt is aan de zuidkant van Hilvarenbeek aan de Gelderstraat. Ook goed bereikbaar voor mensen uit Esbeek. Allemaal met zijn plussen en minnen maar, aan de Gelderstraat, zal ons zeker geen € 800.000 gaan kosten.

Maar goed, de meerderheid beslist en heeft voor de locatie Hispohal gekozen. Wat betekent dit voor u. De artsen hebben nu een jaar om het plan uit te werken en dan de grond af te nemen. Als zij hier niet in slagen dan krijgt de gemeente de grond weer terug. De resterende grond zal de komende periode in ontwikkeling komen voor woningbouw.

De rekening van het verschil met volledig woningbouw op deze locatie van € 800.000 zal ergens door gefinancierd moeten worden.  De coalitie van HOI-werkt, CDA en VVD hebben  geen uitspraak  gedaan over hoe ze dat gaan doen. Waarschijnlijk zal dit betekenen dat het huidige beleid van geen OZB verhoging boven het inflatie bedrag losgelaten zal moeten worden na de verkiezingen van maart 2022. HOI-werkt heeft dit al een paar keer geprobeerd de afgelopen periode. Met dit soort uitgaven is daar niet aan te ontkomen. Dus linksom of rechtsom zal de rekening toch uiteindelijk bij u komen te liggen, door rechtstreekse aanslagen of door middel van huurverhoging.

Conclusie: medisch centrum JA, maar dan toch zeker op een ander goedkopere locatie.

Karel Mulder, Gemeenschapslijst, echt groen en liberaal.

karelmulder@gemeenschapslijst.nl

www.gemeenschapslijst.nl

Nieuwsbrief 1 februari

Even bijpraten…………….

 

Beste leden van de Gemeenschapslijst

 

Gisteren (zaterdag 30 januari) heeft de raad een digitale bijeenkomst gehad waarin het raadsbrede akkoord werd geëvalueerd. De fractie van de Gemeenschapslijst was al langer bijzonder kritisch over het (niet) functioneren van het raadsbrede akkoord. Meerdere malen is vanuit de fractie op diverse onderwerpen getracht tot raadsbreed gedragen besluiten te komen.  Meerdere malen lieten een of meerdere partijen ons echter in de kou staan. Zeer teleurstellende ervaringen. Daar waar van Hoi werkt verwacht zou mogen worden dat zij het initiatief zouden nemen voor raadsbreed overleg is dit niet echt op gang gekomen. Ook de communicatie van partijen met het college in z’n algemeenheid en de verschillende portefeuillehouders in het bijzonder verliep vaak moeizaam (een enkele uitzondering daar gelaten).

De wijze waarop de besluitvorming rond de uitbreiding van het bedrijventerrein Mierbeek Noord uiteindelijk tot stand is gekomen was de druppel welke de emmer heeft doen overlopen. Door onze fractie is veel water bij de wijn gedaan, maar enkele andere fracties  wilden echt het onderste uit de kan hebben, en waren tot geen enkel compromis bereid. Een schoolvoorbeeld van hoe je zeker niet raadsbreed met elkaar moet omgaan.

De motivatie van een en ander vindt u uitgebreid in onderstaand persbericht wat wij zaterdag hebben doen uitgaan.

 

Naast het uit het raadsbrede akkoord stappen is er nog ander belangrijk nieuws uit de fractie. Ons fractielid Leane van Weereld was al lang op zoek naar een huis. Na een intensieve zoektocht in de gemeente Hilvarenbeek is zij uiteindelijk toch net buiten onze gemeente terecht gekomen. Zij heeft een huis gevonden in de gemeente Reusel/De Mierden. Zij zal in de maand mei daar naartoe verhuizen, wat betekent dat zij daarmee ook de raad van Hilvarenbeek zal gaan verlaten.  De eerstvolgende uit de kieslijst van de Gemeenschapslijst is Johan van Iersel. Johan zal vanaf mei de zetel van Leane gaan innemen.

We willen Leane natuurlijk nu al bedanken voor haar inzet voor onze partij, maar we zullen hier tezijnertijd zeker nog op  gepaste wijze op terug komen.

 

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de fractievoorzitter, ondergetekende of een van onze andere bestuursleden, of een van de leden van de fractie. Heeft u er behoefte aan om met ons mee te praten over al lopende politieke onderwerpen, schroom dan niet en neem contact met ons op. Dan kunnen wij u voor een van de volgende achterbanvergaderingen uitnodigen.

 

Met vriendelijke groeten

Sjef van Roovert (voorzitter vereniging Gemeenschapslijst)

roovert@hetnet.nl

0653396537

Vier partijen bereiken een akkoord: samen een sluitende begroting samengesteld! Geen verhoging OZB

Beste leden van de Gemeenschapslijst

 

Afgelopen dinsdag hebben we uw aandacht gevraagd voor de raadsvergadering welke woensdag en donderdag op de rol stonden. Sommigen van u zullen de moeite hebben genomen om deze geheel of wellicht gedeeltelijk te volgen (Ik kan mij verstellen dat u op enig moment toen de klok richting 12 uur ging bent afgehaakt) maar hopelijk heeft u een indruk gekregen hoe onze fractie op een voortreffelijke manier de standpunten van de Gemeenschapslijst heeft weergegeven en verdedigd.

Mocht u de vergadering(en) niet digitaal gevolgd hebben (wat ik me ook kan voorstellen), dan heeft u ongetwijfeld vanmorgen in de krant kunnen lezen op welke wijze een en nader verlopen is. 

Toch heb ik er behoefte aan om te benadrukken dat de fractie van de Gemeenschapslijst onder aanvoering van Cees van Hoof een leidende rol heeft gespeeld in het debat rond de begroting en de besluitvorming daaromtrent. Als Gemeenschapslijst hebben we van meet af aan het standpunt ingenomen dat we tegen een verhoging zijn van de OZB (anders dan de jaarlijkse trendmatige verhoging uiteraard). Andere partijen (met uitzondering van HOI werkt) hebben ons daarin opgezocht met als eindresultaat dat de voorgenomen OZB verhoging volledig van de baan is. Uiteraard moet er bezuinigd worden en dat zal linksom of rechtsom ergens pijn gaan doen maar daarbij moeten we het principe hanteren dat diegene die het meeste van zaken profiteert ook de zwaarste last gaat dragen. 

Complimenten voor de fractie en steunfractie voor het vele werk rond dit dossier en op de voortreffelijke manier waarop dit is afgerond. 

 

In de vergadering van woensdag bij de behandeling van de Voorlopige Verklaringen van Geen Bezwaar (VVGB) voor de zonneparken aan de Ansbaltweg en de Oirschotsedijk hebben we helaas bakzeil moeten halen. Maar hier is het zeker nog geen gelopen race. De vergunningen zijn nog niet afgeven en wij blijven strijdbaar op deze dossiers. 

 

Maar het werk gaat gewoon door: a.s. maandag 16 november een overleg met de wethouder Sociaal Domein en dinsdag 17 november alweer een bijeenkomst met de achterban ter voorbereiding van de commissievergaderingen van donderdag 19 november met o.a. het belangrijke dossier huisvesting arbeidsmigranten. 

 

Mocht u behoefte hebben om eens mee te praten, laat het ons dan weten en zullen wij u graag uitnodigen voor een van de achterbanvergaderingen.

 

Met vriendelijke groeten 

Sjef van Roovert 

(voorzitter vereniging Gemeenschapslijst)

0653396537