Nieuwsbrief december 2019

Beste leden van de Gemeenschapslijst

 

Nieuwe burgemeester

In het afgelopen jaar is er op politiek gebied weer heel veel gebeurd en als fractie van de Gemeenschapslijst hebben we hier aan een grote bijdrage gehad.  Natuurlijk heeft het vertrek van Ryan Palmen als burgemeester naar Horst aan de Maas en de zoektocht naar een nieuwe burgemeester steeds het politieke jaar beheerst. Onze fractievoorzitter Cees van Hoof heeft als voorzitter van de vertrouwenscommissie daarin een belangrijke rol gespeeld en zelfs twee maal een beoogde nieuwe burgemeester mogen/moeten presenteren.  We hopen dat op 5 februari a.s. Evert Weijs als onze nieuwe burgemeester kan worden geïnstalleerd. Wilt u daar op 5 februari bij zijn kijk dan eens op de website van de gemeente of meld u daarvoor aan via de website van Elckerlyck.

 

Vergaderstructuur

Ook is onlangs  na uitgebreid voorwerk door een commissie “vorm” onder voorzitterschap van Rian van der Schoot en waarvoor Leane van Weereld namens onze partij zitting had, besloten over te gaan tot een nieuwe vorm van vergaderen. Daarin zal steeds een onderwerp in een aantal fases worden behandeld, waardoor de behandeling overzichtelijker wordt en de burgerparticipatie (uw inbreng) ook meer gestructureerd kan worden ingepast in het besluitvormingsproces. Dit zal mogelijk voor de fractie wel betekenen dat zij vaker  “aan de bak” moeten, maar hopelijk zullen de vergaderingen van de Raad daardoor korter kunnen zijn en de besluitvorming nog helderder.

 

Hispohal

Welke bestemming het terrein van de oude Hispohal gaat krijgen is nog volop in discussie. De Gemeenschapslijst heeft hierover ook nadrukkelijk een standpunt over ingenomen. Wij hebben gepleit voor  het bouwen voor starters en senioren en een gezondheidscentrum en supermarkt.  Begin volgend jaar gaat het proces over de invulling verder en zal de besluitvorming in de eerste helft van 2020 plaats vinden.

Pas dan kan definitief worden gezegd hoe het er uit zal gaan zien. De omwonenden hebben nadrukkelijk mee kunnen praten in dit proces.

 

Bedrijventerrein

Hetzelfde is het geval bij de vaststelling van het bestemmingsplan met betrekking tot de nieuwe bedrijventerrein bij Slibbroek, Mierbeek en Ambrosiusweg. Ook dit proces is nog gaande en ook hierover zullen in het eerste kwartaal van 2020 belangrijke besluiten genomen moeten worden. Als Gemeenschapslijst hebben wij met name met de omwonenden van de Mierbeek, waar sprake is van uitbreiding van dit bedrijventerrein aan de noordzijde, overleg gehad en zullen hierover ook een afgewogen standpunt gaan innemen. Hoe en wat is nog niet helemaal duidelijk maar wij zullen dit proces kritisch blijven volgen.

 

Een volle agenda

Voor het komende jaar staan er ook weer verschillende belangrijke onderwerpen op het programma, naast de  reeds genoemde dossiers. Zo zal er een besluit genomen moeten worden over nieuwbouw/renovatie van de school in Haghorst, en in relatie daarmee ook mogelijke nieuwbouw/renovatie van de school in de Doelakkers. Het dossier wonen blijft de aandacht vragen en wij zullen dan ook als Gemeenschapslijst er scherp op toezien dat er ook in 2020 verder voldoende gebouwd wordt om het tekort aan woningen, en dan met name voor de starters en senioren, terug te dringen.   Wij zullen goede initiatieven die daarin genomen worden ondersteunen. Daarnaast kan ook de agrarische sector op onze steun rekenen.  Wij zullen er voor blijven pleiten de noodzakelijke milieumaatregelen op een zodanige manier te implementeren dat ook de agrarische sector kan blijven functioneren.  En in dit kader blijven wij voor verduurzaming en ook de energietransitie houdt onze aandacht. Maar vooral eerst de daken vol met zonnepanelen alvorens kostbare landbouwgrond daaraan wordt opgeofferd. De VAB (vrijkomende agrarische bedrijven)  waarover ook in 2020 besluiten genomen worden, kunnen hierin mogelijk ook nog een rol spelen.  Zorgen voor een breed draagvlak onder onze inwoners blijft het devies van de Gemeenschapslijst.

 

Meepraten in de achterban

Alle belangrijke onderwerpen waarover uiteindelijk besluiten worden genomen in de raad  komen ook in onze achterban vergaderingen aan de orde. Wilt u meepraten  meld u dan aan dan komt u op onze adressenlijst (mail) en wordt u op de hoogte gehouden over tijdstip en plaats van de achterbanvergaderingen.

 

Wilt u meer weten neem dan rustig contact op met een van onze fractieleden

Cees van Hoof (voorzitter)

Jos Abrahams (fractiesecretaris)

Leane van Weereld

of met een van de bestuursleden van de Gemeenschapslijst

 

Bestuur, fractie en steunfractie wensen u allen fijne feestdagen en

alle goeds voor 2020!

Nieuwsbrief Mei 2018

 

 

 

Nieuwsbrief mei 2018                                                                   

Beste leden van de Gemeenschapslijst

 

Nu het stof weer een beetje is opgetrokken en de wijze waarop straks de raad en het college er uit gaan zien, zo langzamerhand een beetje in de plooi gaat vallen, hebben we als bestuur en fractie behoefte onze leden te informeren over de stand van zaken.

Het was een enerverende ledenvergadering van de Gemeenschapslijst op 20 april jl. We besloten om door te gaan in het overleg over het raadsbrede akkoord. Dat besluit was unaniem en de fractie heeft in het vervolgoverleg hier ook naar gehandeld maar is daarbij steeds kritisch gebleven en zal dat ook zeker blijven in de komende periode.

En helaas ook het teleurstellende bericht van Silvia Bloemsma om onze partij te verlaten en alleen verder te gaan en daarmee ook het verlies van enkele van onze leden. U heeft de ontwikkelingen in het Brabants Dagblad kunnen volgen en lezen.

We zijn daar als bestuur en fractie zeer teleurgesteld over maar het heeft geen zin daar heel lang bij stil te blijven staan. Een nieuwe periode ligt voor ons.

Dat wil niet zeggen dat we als bestuur en fractie de verkiezingen van 21 maart en alles wat zich daar omheen heeft afgespeeld niet grondig hebben geëvalueerd en we in de komende periode ook uit het verleden lering zullen trekken. Terugkijken heeft alleen dan zin wanneer je ook bereid en in staat bent om te leren, en datgene wat wel goed gegaan is op te slaan en naar de toekomst toe zo mogelijk zelfs nog te verbeteren.

Wij hebben u ook nodig om ons daarbij te helpen. U heeft ongetwijfeld uw gedachten over de toekomst. U helpt ons als u ons laat weten wat uw mening is en hoe u vindt dat de Gemeenschapslijst verder moet. Maar we willen ook gebruik maken van de expertise binnen onze partij. Zeker in de nieuwe raadsbrede coalitie waar “bewonersparticipatie” het sleutelwoord zal zijn, is het van belang dat u zich laat horen, en vanuit de fractie zullen wij mensen individueel benaderen om met ons mee te denken en ons te helpen in het bepalen van ons standpunt richting de raadsbesluiten.

De fractie van de Gemeenschapslijst is met fractievoorzitter Cees van Hoof, Jos Abrahams en Leanne van Weereld is niet zo breed als we gewend waren, maar ze willen hun werk goed blijven doen en hebben daarom een brede steun nodig van de achterban. Vanuit bestuur en fractie gaan we deze steun organiseren en mag u er ook op rekenen dat we u met regelmaat zullen informeren, maar u ook regelmatig om uw inbreng zullen vragen.

Dit neemt niet weg wij open zullen staan voor uw adviezen en tips!! Wij hebben uw steun en inbreng nu harder nodig dan ooit tevoren. We rekenen op u!

 

Namens bestuur en fractie Gemeenschapslijst

Annie van de Wouw (voorzitter)

Cees van Hoof (fractievoorzitter)