Dit verkiezingsprogramma is ook als PDF te downloaden: Verkiezingsprogramma (PDF)

Voorwoord door de lijsttrekker

Beste inwoner van de gemeente Hilvarenbeek,
Als lijsttrekker mag ik u, samen met het bestuur van onze partij de Gemeenschapslijst, het verkiezingsprogramma presenteren.
Niet zo maar een programma, maar één dat tot stand gekomen is, voortkomend uit de signalen en wensen van inwoners uit alle kernen.
Speerpunten vanuit elke kern ingebracht en daarnaast alle relevante onderwerpen, welke ons allen raken, zijn vermeld in dit programma. Voor en door mensen!

De Gemeenschapslijst heeft vele aandachtspunten, maar ook de volgende speerpunten:

Wonen:
Bouwen voor senioren, starters en woonvoorzieningen voor dementerende mensen. Steeds tegen een acceptabele koop- dan wel huurprijs.
Zorg:
Een zorgpakket, dat voor iedereen toegankelijk is. Buiten het specifieke persoonsgebonden budget moet er ook veel aandacht zijn voor dorpsondersteuners, mantelzorgers en buurt- en wijkondersteuners. Allemaal vrijwilligers die zich ontzettend inzetten.
Duurzaamheid:
Een belangrijk thema dat ons allen aan gaat in deze tijd! Van zonnepanelen op elk openbaar gebouw tot meer ondersteuning en voorlichtingsmomenten.

En als laatste:
Een recreatieve en toeristische gemeente.
Dat biedt meteen veel meer mogelijkheden. Wij moeten ons als gemeente Hilvarenbeek nog beter op de kaart zetten!

Het bestuur, de nieuwe fractie en de steunfractie zullen zich de komende 4 jaar volledig inzetten om zoveel mogelijk doelen te realiseren.

Cees van Hoof, Bestuur Lijsstrekker Gemeenschapslijst

Speerpunten per kern

Baarschot:
– Reconstructie van het fietspad van Baarschot naar Duc de Brabant

– Aandacht voor woonvormen met zorg.

Biest-Houtakker:
– Aandacht voor groene energie: bijv. zonnepanelen op café Ome Toon;

– Betaalbare en haalbare woonplannen voor starters; – Een brede erkenning voor mantelzorgers; – Dorpsverfraaiing rondom kerk en plein.

Diessen:
– Veilige herinrichting van de N395;

– In overleg met Leystromen de renovatie van “De Eenhoorn” financieel mogelijk maken;

– Pleiten voor een taalklas in Diessen, zoals die in Hilvarenbeek reeds gerealiseerd is;

– Fietspad Esbeek – Diessen realiseren;

– Moderniseren van Sport- en Partycentrum Hercules

Esbeek:
– Nieuw bestemmingsplan ontwikkelen voor Leeuwerik III en het terrein waar voorheen Geert-Jan de Kok gehuisvest was;

– Herinrichting van het dorpscentrum;

– Aandacht voor dorpsverfraaiing;

– Familiehuis realiseren.

Haghorst:
– Voortgang realisatie woningbouw;

– Renoveren van de basisschool en de gymzaal;

– Nieuwbouw “Den Deel” in het centrum van Haghorst;

– Ook in Haghorst moet een dorpsondersteuner werkzaam kunnen zijn en blijven.

Hilvarenbeek:
– Oplossen landbouwverkeer in de kern;

– Actieve rol voor woningbouw voor ouderen en starters;

– Meer handhaving d.m.v. Boa’s in de kern en in het buitengebied;

– Stimulering van ontwikkeling naar een nog betere toeristische gemeente;

– Scholing van mantelzorgers, dorpsondersteuners en buurtondersteuners;

– Toekennen van een dorpsbudget.

Programma Gemeenschapslijst 2018 – 2022

Algemeen
Het motto van de Gemeenschapslijst is “Luisteren, geraakt worden, handelen”! Dat wil zeggen, dat wij onze ogen en oren wijd open houden, zodat we weten wat de inwoner van de gemeente Hilvarenbeek bezighoudt.

De Gemeenschapslijst staat voor dit motto en maakt dat ook waar, door:
– Zaken mogelijk te maken in plaats van onmogelijk te maken;

– De inwoners centraal te stellen;

– De kernen te bezoeken;

De Gemeenschapslijst is hierbij in staat om op alle gebieden (sociaal, economisch, cultureel, sportief, financieel, bestuurlijk) haar invloed te laten gelden met de juiste mensen.
De Gemeenschapslijst gaat er de komende 4 jaar weer keihard tegenaan voor de inwoners van alle kernen van de gemeente Hilvarenbeek.
– Particulier en zakelijk kunnen onze inwoners bij ons terecht;

– Tijdens ons maandelijks spreekuur;

– Tijdens onze bezoeken in de wijken;

– Tijdens onze frequente achterbanvergaderingen.

– En natuurlijk ook individueel;

De inwoner van de gemeente Hilvarenbeek zal altijd een luisterend oor vinden bij de Gemeenschapslijst.

Zorg
Gemeenschapslijst wil dat de zorg in onze gemeente en in het samenwerkingsverband Hart van Brabant efficiënt georganiseerd wordt. In de kernen zijn de coöperaties, de dorpsondersteuners, en de verenigingen onze gesprekspartners. Zij leveren input voor beleid. Daarnaast is er ook overleg met de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de Participatieraad.
Uitgangspunten hiervoor zijn:
– Scholing en ondersteuning mogelijk maken voor de dorpsondersteuners;

– Zorgbehoefte tijdig signaleren (dorpsondersteuners);

– Zorgaanbod kleinschalig, laagdrempelig en daardoor overzichtelijk houden;

– Mantelzorgers niet in de kou laten staan.

De Gemeenschapslijst wil aandacht voor de jongeren.
Basisvoorzieningen moeten voor elke inwoner van de gemeente Hilvarenbeek toegankelijk zijn.
Dit kunnen we realiseren door:
– Het rugzakmodel van de muziekschool uit te breiden naar sport- en cultuuractiviteiten voor kinderen en jeugd tot 18 jaar;

– De WMO laagdrempelig te houden;

– De gemeente moet meer financiën beschikbaar stellen voor Stichting Leergeld;

– Aandacht voor de minima.

Dementie is een belangrijk aandachtspunt; Hilvarenbeek is een dementie vriendelijke gemeente.
– Gemeenschapslijst wil dat de gemeente actief in gesprek gaat met sociale partners wanneer het gaat om dementie vriendelijke woonvormen voor de toekomst;

– Particuliere initiatieven voor innovatieve woonvormen van harte te ondersteunen.

Onderwijs
– Gemeenschapslijst gaat voor kwalitatief goed basisonderwijs met kinderopvang en buitenschoolse opvang in alle kernen in een Samen Wijs Accommodatie (SWA) mits dit realiseerbaar is;

– Onderwijs is namelijk een waarborg voor leefbaarheid in de kernen.

– Gemeenschapslijst zal met nadruk vragen en stimuleren om onderzoek te doen om te komen tot een fusie van de beide onderwijsstichtingen in onze gemeente;

– Er moet extra aandacht zijn voor laaggeletterden;

– Zowel in de kern Hilvarenbeek als in Diessen moet er een taalklas mogelijk zijn.

Veiligheid
– De Gemeenschapslijst streeft naar een veilige leefomgeving op elk gebied;

– Zorgen voor ogen en oren in de wijk door politie en gemeentelijke handhavers, de Boa’s en de mensen van de buurtpreventie;

– Streven naar meer aandacht voor handhaving in het buitengebied;

– Ondersteunen van initiatieven om overlast en criminaliteit te voorkomen, op te sporen en uit te bannen;

– De Gemeenschapslijst wil actief oplossingen zoeken voor het landbouwverkeer in de kern Hilvarenbeek.

Wonen
De Gemeenschapslijst kijkt goed naar de woningbehoefte en wil op basis daarvan een realistisch woningbouwprogramma vaststellen, dat ieder half jaar kan worden geactualiseerd.
De Gemeenschapslijst staat voor flexibiliteit in het woningbouwprogramma: bouwen naar behoefte. Kwaliteit is belangrijk maar we mogen de kwantiteit niet uit het oog verliezen. Dit willen we realiseren door:
– Oog te houden voor de woningbehoefte van starters, senioren en eenpersoons huishoudens;

– Inbreidingsplannen voor uitbreidingsplannen te laten gaan;

– Woningsplitsing mogelijk te maken;

– Starterslening en blijverslening te handhaven en te stimuleren;

– Wonen met zorg stimuleren en ondersteunen;

– Particuliere initiatieven voor verschillende woonvormen stimuleren o.a. voor dementerenden;

– Aandacht vragen voor tijdelijke woonvormen voor arbeidsmigranten.

Milieu en duurzaamheid
Samen met de inwoners van de gemeente Hilvarenbeek neemt de
Gemeenschapslijst verantwoordelijkheid voor een goed leefmilieu. Hierbij is voorlichting aan de inwoners van Hilvarenbeek t.a.v. besparende maatregelen belangrijk. De gemeente zal voorbeeldgedrag moeten tonen om inwoners milieubewust en medeverantwoordelijk te maken voor verduurzaming.
Belangrijke acties die we zullen ondersteunen:
– Een gemeentelijke visie ten aanzien van duurzaamheid en milieu;

– Particuliere, bedrijfsmatige en agrarische initiatieven t.a.v. milieu;

– Initiatieven met betrekking tot circulaire economie. (hergebruik van zoveel mogelijk materialen, die anders afval zijn);

– Werken aan een energie neutrale gemeente;

– Het plaatsen van zonnepanelen op alle openbare gebouwen;

– Initiëren en ondersteunen van groene initiatieven: oplaadpunten voor e- bikes en laadpalen voor auto’s, ledverlichting uitbreiden;

– Duurzame initiatieven in de particuliere en zakelijke sector ondersteunen;

– Waar contractueel mogelijk energie ten behoeve van de gemeentelijke gebouwen afnemen van Hilverstroom.

– In elke kern de duurzaamheidsmaatregelen toepassen op gemeentelijke gebouwen; hieraan liggen energiescans ten grondslag;

– Op basisscholen werken aan voorlichting over duurzaamheid d.m.v. projecten.

Economische dragers

Algemeen:
Uitvoeren van het Economische actieplan.

Toerisme en recreatie
– Hilvarenbeek als toeristische gemeente nog beter op de kaart zetten (Beekse Bergen; fietsroutenetwerk; ruiterroutes; recreatieve activiteiten in het buitengebied; dag- en meerdaagse       arrangementen);

– De toerist wijzen op de vele musea in onze gemeente;

– Aandacht geven aan de Natuurpoort De Utrecht;

– Betere bewegwijzering naar verschillende faciliteiten;

– Aandacht voor initiatieven ten aanzien van dorpsverfraaiing in de verschillende kernen.

Bedrijven
– Mogelijkheden creëren voor lokale ondernemingen (tot 5.000 m2) op bedrijventerreinen;

– In de kleine kernen mogelijkheden voor het Midden- en Klein Bedrijf (MKB) creëren;

– In overleg met ondernemers kijken naar uitbreiding van bedrijventerreinen;

– Onderzoek stimuleren naar toekomstgericht ontwikkelen van VAB-locaties (Vrijkomende Agrarische Bedrijfslocatie)

– Aandacht hebben voor de ontwikkelingen rondom De Bakertand.

Agrarische sector
– Verantwoorde groei mogelijk houden met aandacht voor gezondheid, duurzaamheid, veiligheid en milieu;

– Oplossingen voor vrijgekomen agrarische bedrijven (VAB locaties) wil de Gemeenschapslijst ruimhartig stimuleren. Dit kan voor nieuwe werkgelegenheid zorgen in onze gemeente.

Sport
– Voldoende aanbod van sport voor jong en oud in de huidige sportaccommodaties. Dit is belangrijk voor een gezonde bevolking in een gezonde sociale cohesie;

– Sportieve participatie door jong en oud faciliteren en stimuleren;

– Rugzakjesmodel toepassen voor jongeren van 4 tot 18 jaar;

– Verenigingen zijn de verbindende factor in de samenleving; de vrijwilligers zijn de smeerolie; de gemeente stimuleert en faciliteert d.m.v. het vrijwilligersfonds;

– Verenigingen zijn zelfstandig en zelf verantwoordelijk voor de accommodaties. Waar mogelijk en nodig samenwerking stimuleren en oog hebben en houden voor de inzet van vrijwilligers;

– De mogelijke financiële ondersteuning zal in een helder subsidiebeleid worden vastgelegd;

– Zorgen voor het in stand houden van grote gemeentelijke accommodaties, maar ook aandacht voor de kleine accommodaties in de kernen, zoals in Haghorst;

– Samen met de Sportraad de sportvisie vaststellen en de taak en functie daarin van de Sportraad;

– Zonnepanelen plaatsen op alle sportaccommodaties.

Cultuur
– Gemeenschapslijst ziet er op toe dat er voldoende cultureel aanbod is voor jong en oud;

– Culturele participatie door jong en oud;

– In stand houden van de culturele voorzieningen (Elckerlyc, Hercules, de bibliotheek) en stimuleren van culturele activiteiten;

– Financiële ondersteuning in duidelijk subsidiebeleid vastleggen;

– Aandacht en zorg voor het cultureel erfgoed van onze gemeente;

– De verschillende musea in onze gemeente duidelijker op de kaart zetten.

Openbare ruimte
De openbare ruimte in onze gemeente is voor en van elke inwoner van Hilvarenbeek. Een schone straat of plein draagt bij aan een beter leefmilieu.
Inwoners zijn hiervoor mede verantwoordelijk.
De Gemeenschapslijst vindt een goede toegankelijkheid van het openbaar gebied belangrijk. Dit betekent daar waar nodig (en mogelijk) goed begaanbare trottoirs, die ook bruikbaar zijn voor rolstoelgebruikers, kinderwagens enz..
Gemeenschapslijst ziet erop toe, dat:
– Meldingen bij het meldpunt snel worden opgelost bv. een onveilige stoeptegel, een kapot speeltoestel, straatverlichting;

– Indien mogelijk meerdere werkzaamheden tegelijk uitgevoerd worden.

Communicatie

Goede communicatie met de inwoners is essentieel; de Gemeenschapslijst treedt (pro)actief in contact met de inwoners;
– Toezien op een duidelijke en klantvriendelijke communicatie vanuit de gemeente;

– Bewoners actief bij de politiek betrekken (b.v. door live uitzendingen van commissie- en raadsvergaderingen);

– Aandacht voor mensen die niet digitaal vaardig zijn;

– Gemeenschapslijst heeft iedere maand een spreekuur. Hier kunt u als inwoner of organisatie uw wensen of ongenoegen ten aanzien van de gemeente op een laagdrempelige manier kenbaar   maken;

– Een keer per jaar gaat de Gemeenschapslijst op bezoek in alle kernen om met de inwoners in gesprek te gaan.

Behoud zelfstandigheid gemeente Hilvarenbeek

Gemeente Hilvarenbeek werkt samen met de gemeenten Goirle en Oisterwijk.
Gemeenschapslijst is hierover zeer tevreden.
– Een goede samenwerking met efficiëntie als doel, o.a. door elkaars specialismen te kennen en daar efficiënt gebruik van te maken;

– Intensieve ambtelijke samenwerking maar met behoud van politieke en bestuurlijke zelfstandigheid als uitgangspunt; de eigen identiteit zo lang mogelijk behouden.

Verkeer

– De Gemeenschapslijst wil zorgen voor een goed en veilig wegennet in onze gemeente, daar waar nodig samen met de provincie;

– Extra aandacht voor de verkeersveiligheid rondom scholen;

– Landbouwverkeer oplossen in de kern van Hilvarenbeek. Inhoud geven aan de uitkomsten van het onderzoek dat gaande is;

– Gemeenschapslijst gaat ervoor om onderzoek te doen naar mogelijkheden om de ‘Hoge Zij’ autovrij te maken, waarbij de nadruk ligt op veiligheid en de belangen van de aangelanden worden   gewaarborgd;

– Voor de kerk van Hilvarenbeek geen parkeerplaatsen meer;

– Gemeenschapslijst pleit voor een deugdelijke inrichting van de N395; – Reconstructie van het fietspad van Baarschot naar Duc de Brabant;

– Realiseren van een fietspad tussen Diessen en Esbeek.

Financiën

– Toezien op, en zorgdragen voor de voortzetting van de huidige gezonde financiële huishouding van onze gemeente;

– Het bedrag aan reserves in 2022 moet minimaal hetzelfde blijven als op 1 januari 2018;

– De Gemeenschapslijst wil een substantieel percentage van de opbrengsten van de toeristenbelasting toekennen aan het stimuleren van toerisme.

Beste inwoner van de gemeente Hilvarenbeek,
Mocht u naar aanleiding van dit verkiezingsprogramma vragen hebben of wilt u in zijn algemeenheid meer weten van de Gemeenschapslijst.
U kunt dan altijd contact met ons opnemen.
Wij zijn ten alle tijden bereid om een afspraak met u te maken of nadere toelichting te geven.
U kunt voor uw vragen een mail sturen naar: info@gemeenschapslijst.nl.