Economische zaken en werkgelegenheid

 1. Zowel behoud als groei van werkgelegenheid binnen de gemeente Hilvarenbeek verdient een hoge prioriteit. In samenspraak met middenstand, bedrijfsleven en ZLTO moet door de gemeente een voortvarend economisch beleid ontwikkeld en uitgevoerd worden.
 2. Een optimale dienstverlening door de gemeente heeft een positieve invloed op de concurrentiepositie van bedrijfsleven en middenstand binnen onze gemeente. Dat houdt o.a. in dat er aan bedrijfsleven en middenstand geen extra financiële lasten, b.v. hogere OZB, worden opgelegd die hun concurrentiepositie verzwakken.
 3. Om aan de groeiende vraag naar bedrijventerreinen te voldoen, moeten de huidige bedrijventerreinen uitgebreid worden (bijvoorbeeld: Slibbroek) en/of nieuwe worden ontwikkeld. Ook is een voortgaande revitalisering van bestaande bedrijventerreinen gewenst.
 4. Op basis van eerlijke en open concurrentie zullen bedrijven uit de gemeente Hilvarenbeek zoveel mogelijk worden betrokken bij het uitvoeren van werken, welke direct of indirect door de gemeente worden opgedragen. Grotere werken dienen openbaar te worden aanbesteed.
 5. De uitwerking van de toeristische visie vraagt om extra middelen. Deze kunnen gevonden worden in een aanpassing van de toeristenbelasting in 2011 aan de tarieven van bijvoorbeeld Oisterwijk en Oirschot. Het toerisme zal ondersteunend zijn voor de werkgelegenheid, ook in de agrarische sector.
 6. Initiatieven vanuit de middenstand of van starters die het winkelvoorzieningenniveau in de verschillende kernen verbeteren, dienen door de gemeente ondersteund en gestimuleerd te worden. De toetsingscriteria van de Structuurvisie moeten o.a. op verbetering van de winkelvoorzieningen zijn gericht.
 7. Er moet structureel een goede communicatie plaatsvinden tussen de gemeente en de locale werkgevers- en werknemersorganisaties. Ondernemers dienen, middels een ondernemersloket,  een vast aanspreekpunt bij de gemeente te hebben.
 8. Ten behoeve van de vitaliteit van de kernen dienen bedrijfsactiviteiten die passen binnen de woonomgeving gestimuleerd te worden.

Algemeen Bestuur

 1. De Gemeenschapslijst hanteert het uitgangspunt dat de gemeente dienstbaar moet zijn aan haar burgers. Initiatieven vanuit de inwoners van de gemeente dienen op haalbaarheid getoetst te worden; bij een reële kans van slagen zal de gemeente deze initiatieven daadkrachtig moeten ondersteunen. Er moet zoveel mogelijk gestreefd worden naar duidelijke aanspreekpunten binnen het ambtelijke apparaat voor de diverse belangengroepen.
 2. Om de betrokkenheid van de inwoners te vergroten dienen er korte lijnen te zijn tussen de gemeente (gemeentebestuur en ambtenarenapparaat) en haar burgers. Er moet een open communicatie zijn van de overheid met haar burgers, maar ook met maatschappelijke organisaties, belangenorganen en verenigingen.
 3. Een stap in de goede richting kan gezet worden indien de gemeente burgers en organisaties die een bezwaar of zienswijze hebben ingediend, uitnodigt voor een gesprek, in plaats van het te laten aankomen op een moeizame en kostbare bezwaar- (en beroeps)procedure.
 4. In het kader van de dualisering binnen de gemeente heeft de raad naast een beleidsbepalende taak ook een sterke controlerende rol. De Gemeenschapslijst is – om financiële redenen – voorstander van een college met daarin twee wethouders. De Gemeenschapslijst is voor afschaffing van de raadscommissies; indien althans een nieuwe invulling – bijvoorbeeld het Gorcumse model – een verbetering blijkt te zijn. Dit houdt in een herziening van de bestuurlijke overlegstructuur zodanig, dat bij de bevolking een groter draagvlak verkregen wordt voor de besluitvorming.
 5. Zoveel mogelijk dienen burgers en organisaties vooraf te worden betrokken bij de besluitvorming.
 6. De Gemeenschapslijst neemt initiatieven om tot een samenwerkingsverband te komen tussen de gemeente Hilvarenbeek en andere gemeentes. Dit is nodig om de gewenste dienstverlening te kunnen geven en daarbij als zelfstandige gemeente te kunnen blijven opereren.
 7. De kennis binnen het ambtelijke apparaat dient optimaal benut te worden. Waar de noodzakelijke kennis en expertise vooralsnog ontbreken, dient het personeel te worden bijgeschoold. De inkoop van dure externe adviseurs dient zoveel mogelijk te worden beperkt. Meer uitvoerende samenwerking met andere gemeenten bij de uitvoering van publieke taken is noodzakelijk.
 8. Met betrekking tot de openbare orde, veiligheid en bestrijding van de criminaliteit zijn van groot belang:
 • handhaving en ruimere openstelling van het vaste steunpunt van de politie;
 • handhaving van het aantal door de bevolking herkenbare wijkagenten.
 • verbetering op het gebied van handhaving met betrekking tot fout parkeren en kleine ergernissen zoals geluidsoverlast en afval dumpen op straat en in de bossen. De Gemeenschapslijst is voorstander dat in samenwerking met omliggende gemeenten wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om d.m.v. extra politietoezicht de overlast te verminderen en de aandacht voor inbraakpreventie te verhogen.

Uitgangspunten

De Gemeenschapslijst is een lokale politieke partij die zich tot doel stelt, via een vooruitstrevende politiek de algemene belangen van de inwoners van de gemeente Hilvarenbeek te behartigen. Zij streeft daarbij naar een evenwichtige belangenafweging voor alle kernen.

 1. Het politiek handelen van de Gemeenschapslijst wordt geleid door algemene sociale en ethische  normen en waarden met aandacht voor alle mensen in onze samenleving.
 2. Centraal staat bij de Gemeenschapslijst de belangenbehartiging voor alle zes kernen binnen de gemeente Hilvarenbeek. Hierbij is wezenlijk dat ook de kleine kernen hun identiteit behouden. Er dient daarom gestreefd te worden naar instandhouding én uitbreiding van voorzieningen die van vitaal belang zijn voor de leefbaarheid van de verschillende kernen.
 3. De gemeente moet dienstbaar zijn aan haar inwoners en niet omgekeerd. Deze dienstbaarheid wordt bevorderd, indien er korte lijnen zijn tussen de gemeentelijke overheid (gemeentebestuur en ambtenarenapparaat) en de burgers.
 4. Democratie werkt het best vanuit de basis. De gemeente moet luisteren naar wat er bij de burgers van de verschillende kernen en bij de verschillende belangengroepen leeft. Met inachtneming van het algemeen belang moeten individuele belangen worden gerespecteerd en behartigd.
 5. Initiatieven vanuit de bevolking dienen van harte te worden aangemoedigd en op haalbaarheid te worden getoetst. Bij een reële kans van slagen zal de gemeente deze initiatieven daadkrachtig moeten ondersteunen. Grote waarde wordt toegekend aan de eigen verantwoordelijkheid van de burgers voor de leefbaarheid van hun kernen.
 6. Het Burgerinitiatief is een goede mogelijkheid om de burgers bij de besluitvorming te betrekken en daarmee de directe democratie te versterken.
 7. Hilvarenbeek dient een gemeente te zijn waarin wonen, werken en recreëren op een harmonische wijze samengaan. Er moet voldoende woningbouw per kern worden gerealiseerd om de natuurlijke bevolkingsgroei per kern te kunnen opvangen.
 8. De werkgelegenheid binnen de gemeente dient te worden bevorderd, vooral door ruimte te geven aan kleinschalige bedrijven.
 9. In het Plan Buitengebied moeten de belangen van landbouw, landschap en recreatie evenwichtig op elkaar worden afgestemd.
 10. Financiën: De overheid moet zorgvuldig en sober omgaan met gemeenschapsgeld. Ook de overheid moet de tering naar de nering zetten.  Dreigende tekorten dienen door doeltreffende alternatieven ongedaan gemaakt worden.

Ons motto: Luisteren, geraakt worden, handelen!

Ons motto: Luisteren, geraakt worden, handelen!

 

 

 

De Gemeenschapslijst heeft als doel, door middel van een vooruitstrevende politiek de algemene belangen van de inwoners van de gemeente Hilvarenbeek te behartigen. Hierbij streeft zij naar een evenwichtige belangenafweging voor alle kernen. Dit blijkt ook uit ons logo.

De 6 sterren stellen de 6 kernen van de gemeente Hilvarenbeek voor. De hand aan het oor symboliseert dat de partij luistert naar hetgeen de gemeenschap te vertellen heeft. De Gemeenschapslijst stelt de bewoners van onze gemeente centraal. Het verkiezingsprogramma heeft niet voor niets als titel meegekregen: “Luisteren, geraakt worden, handelen”.

In 1999 nam de Gemeenschapslijst voor het eerst deel aan de gemeenteraads verkiezingen; zij behaalde toen 3 zetels. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2002 nam het aantal zetels toe tot 4 en werd zij de tweede grootste partij in Hilvarenbeek. In 2006 werd de Gemeenschapslijst met vijf zetels de grootste fractie in de gemeenteraad. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 werd nog een extra zetel behaald waardoor de Gemeenschapslijst nu met 6 zetels is vertegenwoordigd in de gemeenteraad.

Over de Gemeenschapslijst

De Gemeenschapslijst heeft als doel, door middel van een vooruitstrevende politiek de algemene belangen van de inwoners van de gemeente Hilvarenbeek te behartigen. Hierbij streeft zij naar een evenwichtige belangenafweging voor alle kernen. Dit blijkt ook uit ons logo.

De 6 sterren stellen de 6 kernen van de gemeente Hilvarenbeek voor. De hand aan het oor symboliseert dat de partij luistert naar hetgeen de gemeenschap te vertellen heeft. De Gemeenschapslijst stelt de bewoners van onze gemeente centraal. Het verkiezingsprogramma heeft niet voor niets als titel meegekregen: “Luisteren, geraakt worden, handelen”.

In 1999 nam de Gemeenschapslijst voor het eerst deel aan de gemeenteraads verkiezingen; zij behaalde toen 3 zetels. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2002 nam het aantal zetels toe tot 4 en werd zij de tweede grootste partij in Hilvarenbeek. In 2006 werd de Gemeenschapslijst met vijf zetels de grootste fractie in de gemeenteraad. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 werd nog een extra zetel behaald waardoor de Gemeenschapslijst nu met 6 zetels is vertegenwoordigd in de gemeenteraad.

Bestuur

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschapslijst bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester:

Annie van de Wouw. Biest Houtakkerjpg

Naam:    

Functie:

Tel:

E-mail:

Annie van de Wouw

Voorzitster

06-10777422

avandewouw@gemeenschapslijst.nl

     

Jan abrahams Biest-Houtakker

Naam:

Functie:  

Jan Abrahams

Penningmeester

     

 

De overige bestuursleden zijn:

Gust van Lieshout

Ton Loerakker

Ruud van de Wal 

 

funcie secretaris is momenteel vacant.

 

 

 

Agenda gemeenschapslijst

 3 oktober 2017 Spreekuur Gemeenschapslijst 18.30-19.30 (locatie commissiekamer Vrijthof 9 ingang Vrijthof)

 

7 november 2017 Spreekuur Gemeenschapslijst 18.30-19.30 (locatie commissiekamer Vrijthof 9 ingang Vrijthof)

 

12 december 2017 Spreekuur Gemeenschapslijst 18.30-19.30 (locatie commissiekamer Vrijthof 9 ingang Vrijthof)

 

 

Fractie

 

Wethouder

 

 

 

 

 

 

Silvia Bloemsma2

Naam:

Functie:

 Tel:

E-Mail:

G.W.J.M. (Sylvia) Bloemsma-Damen

Wethouder

06-17758890

sbloemsma@hilvarenbeek.nl

 

 

 

 

Gemeenteraadsleden

 

 

 

 

 

 

Cees van Hoof Biest Houtakker

Naam:

Functie: 

Tel:

Mob:

E-Mail:

C.J.W.A. (Cees) van Hoof

Fractievoorzitter

013-5052360

06-53646275

cvanhoof@gemeenschapslijst.nl 

Jos Abrahams Hilvarenbeek

Naam:

Functie:

Tel: 

Mob:

E-Mail:

A.P. (Jos) Abrahams

Gemeenteraadslid

013-5053375

06-14486489

jabrahams@gemeenschapslijst.nl

           
 Wim Hoogheim

Naam:

Functie:

Mob:

E-Mail:

Wil Hoogheim

Gemeenteraadslid

06-10563988

whoogheim@gemeenschapslijst.nl

Margreth Hesselmans Esbeek

Naam:

 

Functie:

Tel:

E-Mail:

 

M.J.W. (Margreth) Hesselmans-

Abrahams

Gemeenteraadslid

013-5169260

mhesselmans@gemeenschapslijst.nl

 

           
 Johan van Iersel Hilvarenbeek

Naam:

Functie:

Tel:

E-Mail:

J.C.M. (Johan) van Iersel

Gemeenteraadslid

013-5054448

jvaniersel@gemeenschapslijst.nl   

Irene Jennen Diessen

Naam:

Functie:

Mob:

E-Mail:

I.J.J. (Irene) Jennen

Gemeenteraadslid

06-38652398

ijennen@gemeenschapslijst.nl

 

 

 

 

 

 

Marcel Zoontjes Hilvarenbeek

Naam:

Functie:

Mob:

E-Mail:

Marcel Zoontjens

Gemeenteraadslid

06-50218616

marcelzoontjens@gemeenschapslijst.nl